Home / Tag Archives: obywatelstwo Unii Europejskiej (page 5)

Archiwa: obywatelstwo Unii Europejskiej

Feed Subscription

Czujesz się obywatelem Europy? Tak, ale Polska jest na pierwszym miejscu

Czujesz się obywatelem Europy? Nasze konkursowe pytanie zadaliśmy Bartłomiejowi Urbańskiemu, kolejnemu wolontariuszowi, zaangażowanemu w Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu "Kontakt". Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Pół na pół - mówi Izabela Sawoń

Czy czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Na nasze kon­kur­sowe pyta­nie odpo­wiada Iza­bela Sawoń, jedna z uczest­ni­czek Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Wolon­ta­riatu  “Kon­takt”. Roz­ma­wia­li­śmy ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Marta Chojecka i Andrzej Szczepański - tak

Marta Cho­jecka i Andrzej Szcze­pań­ski mówią dla­czego czują się oby­wa­te­lami zjed­no­czo­nej Europy. Nie tylko dzięki wszechobecnym , współ­fi­nan­so­wa­nym przez Unię ... Czytaj dalej »

Arkadiusz Olczak: obywatelstwo Unii? Tak, ale przede wszystkim jestem obywatelem Rzeczpospolitej

- Nie podoba mi się, że zapo­mi­namy o swych korze­niach, choćby miej­scach i oko­licz­no­ściach naszej naro­do­wej mar­ty­ro­lo­gii,  w imię tego, ... Czytaj dalej »

Czujecie się obywatelami Europy? Teatr Trzcina mówi “tak”!

Jest lipiec 2013 r. Śmiało mogę powie­dzieć,  że nie tylko ja, ale cały Teatr „TRZCINA”, któ­rego jestem mene­dże­rem, czu­jemy się ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Wypowiedz się, pokaż się wszystkim

Pan Zbi­gniew Pocze­kaj o tym, dla­czego czuje się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej i co zmie­niło się od chwili przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Podziel się swą opinią

  Pan Tomasz Wąsow­ski mówi dla­czego czuje się nie tylko oby­wa­te­lem Europy, ale oby­wa­te­lem świata. Dla niego to przede wszyst­kim ... Czytaj dalej »

Obywatel Europy? Czuję się nim, bo nim jestem…

“‘TAK - CZUJĘ SIĘ OBYWATELEM EUROPY… DLATEGO, ŻE NIM PO PROSTU JESTEM…” Taką oto, krótką, acz tre­ściwą wypo­wiedź, przy­słał nam ... Czytaj dalej »

2013 - Europejski Rok Obywateli. Znasz swoje prawa?

Par­la­ment Euro­pej­ski ogło­sił rok 2013 Euro­pej­skim Rokiem Oby­wa­teli. Według euro­de­pu­to­wa­nych przy­czyni się to do wzro­stu świa­do­mo­ści oby­wa­teli w zakre­sie przy­słu­gu­ją­cych ... Czytaj dalej »

Scroll To Top