Home / Tag Archives: osoby niepełnosprawne

Archiwa: osoby niepełnosprawne

Feed Subscription

Integracja Ty i Ja w Parlamencie Europejskim

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim odbył się pokaz fil­mów z Euro­pej­skiego Festi­walu Fil­mo­wego “Inte­gra­cja Ty i Ja”, orga­ni­zo­wa­nego w Pol­sce. Celem festi­walu ... Czytaj dalej »

Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz osób z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi Nie­za­po­mi­najka w Głow­nie było współ­or­ga­ni­za­to­rem VIII edy­cji Woje­wódz­kiego Prze­glądu Twór­czo­ści Arty­stycz­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych: ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w obronie pracujących niepełnosprawnych

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska wysto­so­wała pisemne zapy­ta­nie do Komi­sji Euro­pej­skiej w spra­wie pro­jektu Komi­sji wpro­wa­dza­ją­cego górny pułap dofi­nan­so­wań dla osób niepełnosprawnych.  ... Czytaj dalej »

Scroll To Top