Home / Tag Archives: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska

Archiwa: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dekada z Europą”

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sem Foto­gra­ficz­nym „Dekada z Europą”, który zor­ga­ni­zo­wał Spe­cjalny Ośro­dek ... Czytaj dalej »

Święto patrona Gimnazjum nr 3 w Sieradzu

Dziś w Gim­na­zjum im. Unii Euro­pej­skiej w Sie­ra­dzu odbyły się obchody święta patrona szkoły połą­czone z uczcze­niem 10. rocz­nicy wej­ścia ... Czytaj dalej »

Dzień Strażaka

W Łodzi świę­to­wano „Dzień Stra­żaka 2014”. Z tej oka­zji w Jed­no­stce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Przy­by­szew­skiego w Łodzi, odbyła ... Czytaj dalej »

IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, objęła swoim patro­na­tem IV Mię­dzysz­kolny Kon­kurs Wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej i Kra­jach Człon­kow­skich, zor­ga­ni­zo­wany ... Czytaj dalej »

Mamy zwycięzcę konkursu 10 lat Polski w Unii Europejskiej

Alek­san­dra Front­czak, uczennica I LO im. Miko­łaja Koper­nika w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, wygrała Kon­kurs na film promujący 10 lat człon­ko­stwa Pol­ski ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na obchodach Święta 3 Maja

Mszą świętą w inten­cji ojczy­zny, którą w Bazy­lice Archi­ka­te­dral­nej odpra­wił abp Marek Jędra­szew­ski, metro­po­lita łódzki, roz­po­częły się w Łodzi woje­wódz­kie ... Czytaj dalej »

Święto Flagi w Zgierzu

Z oka­zji obcho­dzo­nego dziś Święta Flagi w Zgie­rzu zor­ga­ni­zo­wano uro­czy­sty prze­marsz z placu Kiliń­skiego na plac Jana Pawła II. W wyda­rze­niu ... Czytaj dalej »

Wywieś biało-czerwoną [Zdjęcia]

Wywieś biało-czerwoną – pod takim hasłem poseł Skrzy­dlew­ska przy­po­mi­nała dziś miesz­kań­com  Łodzi o przy­pa­da­ją­cej 2 maja 2014 r. 10. rocz­nicy ... Czytaj dalej »

W Pabianicach flagi od poseł Skrzydlewskiej w przeddzień święta [Zdjęcia]

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wraz z pra­cow­ni­kami biura roz­da­wała dziś pol­skie flagi w cen­trum Pabia­nic.  Euro­de­pu­to­wana roz­ma­wiała z ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska - najtrudniejsze nazwisko w Europarlamencie

Czytaj dalej »

Poseł Skrzydlewska fundatorką pucharów w Vena Cross 2014

Bieg Vena Cross Festi­wal, który odbył się w Łodzi zgro­ma­dził wielu zwo­len­ni­ków aktyw­nej formy wypo­czynku. Do rywa­li­za­cji o atrak­cyjne nagrody, ... Czytaj dalej »

Poseł Skrzydlewska została wyróżniona złotą odznaką honorową

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w otwar­ciu Ogól­no­pol­skiego Kon­gresu Sto­wa­rzy­sze­nia Dzieci Wojny, który roz­po­czął się w pią­tek w ... Czytaj dalej »

Scroll To Top