Home / Tag Archives: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska (page 10)

Archiwa: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Konwencja Platformy Obywatelskiej

W sobotę w War­sza­wie odbyła się kon­wen­cja Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, w któ­rej uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska. Pre­mier Donald Tusk w swoim wystą­pie­niu ... Czytaj dalej »

Poselskie wsparcie zaowocuje kompleksem boisk w Radomsku

Przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w dziel­nicy Kowa­lo­wiec w Radom­sku, powsta­nie wie­lo­funk­cyjne boisko. Będzie to moż­liwe dzięki dofi­nan­so­wa­niu z Mini­ster­stwa Sportu, jakie wła­dze ... Czytaj dalej »

Erasmus+, czyli studia dla czterech milionów Europejczyków

Erasmus+

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej podczas sesji plenarnej PE

Czytaj dalej »

Prawnicy Joanny Skrzydlewskiej radzili jak unikać handlowych pułapek

Umowy trzeba czy­tać. Przed ich pod­pi­sa­niem, ale także już po pod­pi­sa­niu. Takie wnio­ski płyną ze spo­tka­nia infor­ma­cyj­nego dla miesz­kań­ców Łodzi ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska wyróżniona medalem honorowym

Pod­czas uro­czy­sto­ści 20-lecia Związku Zawo­do­wego Stra­ża­ków „Flo­rian” w Kut­nie, poseł Joanna Skrzy­dlew­ska została wyróż­niona przez Pre­zy­dium Zarządu, meda­lem honorowym. Medal ... Czytaj dalej »

Prawnicy Joanny Skrzydlewskiej radzili jak unikać handlowych pułapek

Trzeba czy­tać uważ­nie umowy, doma­gać się wyda­nia natych­miast wszyst­kich doku­men­tów i nie bać się szu­kać pomocy jeśli popełni się błąd. ... Czytaj dalej »

Integracja Ty i Ja w Parlamencie Europejskim

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim odbył się pokaz fil­mów z Euro­pej­skiego Festi­walu Fil­mo­wego “Inte­gra­cja Ty i Ja”, orga­ni­zo­wa­nego w Pol­sce. Celem festi­walu ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 18 – 21 listopada 2013r.

Naj­bliż­sza sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 18 – 21 listopada.  Pro­jekt porządku dzien­nego sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu 18 - ... Czytaj dalej »

Wernisaż wystawy poświęconej rodzinie Urbanowskich

W sobotę w Muzeum Mia­sta Łodzi odbył się wer­ni­saż wystawy  „Zakład Urba­now­skich. Rodzina. Dzieło. Twórcy”,  poświę­co­nej Anto­niemu i Józe­fowi Urba­now­skim, ... Czytaj dalej »

Medal dla Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego otrzy­mała Medal Hono­rowy Regio­nal­nej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej Woje­wódz­twa Łódz­kiego  z oka­zji Jubi­le­uszu 10-lecia organizacji Pod­czas ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza Klasa: Czekamy na zgłoszenia. Zwycięzcy pojadą do Brukseli

Na zwy­kłą wycieczkę może wybrać się każda klasa. Ale tylko naj­faj­niej­sza z woje­wódz­twa łódz­kiego zwie­dzi Bruk­selę z Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł ... Czytaj dalej »

Scroll To Top