Home / Tag Archives: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska (page 2)

Archiwa: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Dni Japońskie w Łodzi

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w VIII edy­cji Dni Japoń­skich, które odbyły się w miniony week­end w Łodzi. Uro­czy­stość ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska dyskutowała z mieszkańcami Piotrkowa

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego spo­tkała się wczo­raj z miesz­kań­cami Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego. Euro­de­pu­to­wana opo­wie­działa licz­nie przy­by­łym gościom o funk­cjo­no­wa­niu ... Czytaj dalej »

Prezydent Bronisław Komorowski dziękował Joannie Skrzydlewskiej i innym europosłom

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wzięła udział w spo­tka­niu z Pre­zy­den­tem Bro­ni­sła­wem Komo­row­skim, które odbyło się w minioną środę ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza Klasa “DŁ”: Uczniowie z Wielunia poznali euroatrakcje Brukseli

Szkoda, że jesz­cze nie są peł­no­letni, bo w ich kla­sie fre­kwen­cja w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego pew­nie zbli­ży­łaby się do ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza klasa w Brukseli

29 uczniów klasy I TA z Zespołu Szkół nr 1 w Wie­lu­niu czyli „Naj­faj­niej­sza klasa” w ple­bi­scy­cie Dzien­nika Łódz­kiego spę­dziło ... Czytaj dalej »

Rozstrzygnięcie konkursu MOTIVE

Dziś w Szkole Pod­sta­wowej nr 44 w Łodzi odbyła się gala fina­łowa kon­kursu Języka Angiel­skiego MOTIVE, orga­ni­zo­wa­nego  już po raz ... Czytaj dalej »

Prezentacja kandydatów PO Regionu Łódzkiego

W biu­rze Plat­formy Oby­wa­tel­skiej Regionu Łódz­kiego odbyła się pre­zen­ta­cja kan­dy­da­tów na posłów w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego z PO. Kan­dy­daci ... Czytaj dalej »

Festiwal Bibliotek Szkolnych

Dziś odbył się XIII Łódzki Festi­wal Biblio­tek Szkol­nych „Czy­ta­nie wyróż­nia”, który hono­ro­wym patro­na­tem objęła Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Europejskiego. ... Czytaj dalej »

Łódź przyjazna dla seniorów

Według sta­ty­styk Łódź jest jed­nym z naj­szyb­ciej sta­rze­ją­cych się miast w Pol­sce. W związku z tym  podej­mo­wane są dzia­ła­nia, które ... Czytaj dalej »

Ponad 8 tysięcy podpisów od Joanny Skrzydlewskiej

  Dokład­nie 8,6 tys. pod­pi­sów popar­cia dla kan­dy­da­tów Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, ubie­ga­ją­cych się o man­dat posła do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, prze­ka­zała Joanna ... Czytaj dalej »

Ostatnia sesja plenarna PE w tej kadencji tym razem w Strasbourgu

Sesja ple­narna w Stras­bo­urgu, która odbę­dzie się w kwiet­niu w dniach 14 - 17, będzie ostat­nią w tej kaden­cji. W maju ... Czytaj dalej »

14 - 17 kwietnia 2014 r. - Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Scroll To Top