Home / Tag Archives: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska (page 3)

Archiwa: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Przewodnik Erasmus+ także w języku polskim

W czerwcu w języku pol­skim ma być dostępny prze­wod­nik zawie­ra­jący szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat pro­gramu Era­smus+. Takie zapew­nie­nie Komi­sji Euro­pej­skiej ... Czytaj dalej »

Popieram projekt jednej siedziby Parlamentu Europejskiego!

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego pod­pi­sała doku­ment „Sin­gle Seat Pledge”, w któ­rym zde­kla­ro­wała, że jeśli zosta­nie wybrana w majo­wych ... Czytaj dalej »

Już w przyszłym roku koniec opłat za roaming

Par­la­ment Euro­pej­ski opo­wie­dział się za znie­sie­niem opłat za roaming, lep­szą ochroną praw kon­su­men­tów na rynku tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym, zabez­pie­cze­niem neu­tral­no­ści sieci i ... Czytaj dalej »

Gościnnie w Koluszkach

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem Aka­de­mii Wieku Doj­rza­łego w Kolusz­kach. Spo­tka­nie odbyło się w biblio­tece miejskiej. ... Czytaj dalej »

Inowłódz i Królowa Wola dołączyły do akcji „Jedź z głową … w kasku”

Do akcji „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką ... Czytaj dalej »

O unijnym wsparciu dla młodych bezrobotnych

Komi­sja Budże­towa Par­la­mentu Euro­pej­skiego wspól­nie z Komi­sją Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych zor­ga­ni­zo­wała publiczne wysłu­cha­nie na temat postę­pów wdra­ża­nia Ini­cja­tywy na ... Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową … w kasku” tym razem w Grotnikach i Sokolnikach

Kolejne  szkoły uczest­ni­czyły w akcji „Jedź z głową … w kasku”. Tym razem byli to ucznio­wie ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w ... Czytaj dalej »

Najbliższa minisesja PE

Sesja w Bruk­seli roz­pocz­nie się 2 kwiet­nia od debaty doty­czą­cej wspól­nej poli­tyki zagra­nicz­nej i bez­pie­czeń­stwa. Następ­nie posło­wie będą roz­ma­wiać o sytu­acji ... Czytaj dalej »

2 - 3 kwietnia 2014 r. - Sesja plenarna w Brukseli

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową … w kasku” dociera wszędzie

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi zor­ga­ni­zo­wała akcję „Jedź z głową … w kasku”. Służy ona ... Czytaj dalej »

Jedź z głową … w kasku” w Zgierzu

Akcja „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wana przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji ... Czytaj dalej »

Łódź – miasto wielokulturowe

Dziś w Cen­trum Dia­logu im. Marka Edel­mana odbyło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie pro­jektu edu­ka­cyjno – arty­stycz­nego „Łódź – mia­sto wie­lo­kul­tu­rowe” . ... Czytaj dalej »

Scroll To Top