Home / Tag Archives: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska (page 4)

Archiwa: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Łódzkie zabytki w Parlamencie Europejskim

W ostat­nich latach Łódź - mia­sto czte­rech kul­tur prze­żywa swój rene­sans. Dzięki dyna­micz­nej rewi­ta­li­za­cji, XIX i XX wieczne kamie­nice, fabryki ... Czytaj dalej »

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową w kasku”

Trze­cio­kla­si­ści ze szkół pod­sta­wo­wych w Lubian­ko­wie i Dobrej dołą­czyli do akcji „Jedź z głową w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, ... Czytaj dalej »

10 lat Polski w UE w 3 minuty…

1 maja minie dokład­nie 10 lat od wej­ścia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej. Z tej oka­zji ser­decz­nie zapra­szam mło­dzież do udziału ... Czytaj dalej »

Jedź z głową … w kasku” w Pabianicach i Dłutowie

Kolejne szkoły wzięły udział w orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy konkursu „Z Unią za Pan Brat” z nagrodami od Joanny Skrzydlewskiej

Efek­towne albumy przy­rod­ni­cze ufun­do­wała Joanna Skrzy­dlew­ska dla zwy­cięz­ców kon­kursu „Z Unią za Pan Brat”, zor­ga­ni­zo­wa­nego z oka­zji przy­pa­da­ją­cej w tym ... Czytaj dalej »

Półmetek akcji „Jedź z głową … w kasku”

Kolejne grupy trze­cio­kla­si­stów wzięły udział w akcji „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska dopingowała biegaczy

Ponad 900 zawod­ni­ków i nie­zli­czona rze­sza sym­pa­ty­ków ama­tor­skiego bie­ga­nia przy­je­chała w sobotę do Pabia­nic na IV Pół­ma­ra­ton ZHP. Oprócz biegu ... Czytaj dalej »

II Łódzki Kongres Kobiet

W dniach 22 – 23 marca 2014 roku w Łodzi odbył się II Łódzki Kon­gres Kobiet, który patro­na­tem objęła Joanna ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska uhonorowana tytułem Absolwenta VIP

W pią­tek odbyło się uro­czy­ste spo­tka­nie Komi­tetu Hono­ro­wego Obcho­dów 70-lecia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, w któ­rym uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Rada krajowa Platformy Obywatelskiej

W sobotę odbyła się Rada Kra­jowa Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, w któ­rej wzięła udział Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Głów­nym tema­tem ... Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową w kasku” nabiera tempa

Trze­cio­kla­si­ści z łódz­kich szkół pod­sta­wo­wych nr 4, nr 2 i nr 170 dołą­czyli do orga­ni­zo­wa­nej przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską, wspól­nie ... Czytaj dalej »

Euroscola - zagraj i przyjedź z klasą do Parlamentu Europejskiego!

Euro­scola to kon­kurs adre­so­wany do uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych, w któ­rym nagrodą główną jest wizyta w sie­dzi­bie Par­la­mentu Euro­pej­skiego, w Strassburgu. ... Czytaj dalej »

Scroll To Top