Home / Tag Archives: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska (page 5)

Archiwa: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Parlament Europejski czeka na stażystów

Jesteś stu­den­tem lub absol­wen­tem wyż­szej uczelni? Inte­re­su­jesz się spra­wami Unii Euro­pej­skiej? Znasz języki obce? Jeśli odpo­wie­dzia­łeś trzy razy TAK, to ... Czytaj dalej »

Czwarte miejsce uczniów z Będkowa

Duży suk­ces odnie­śli ucznio­wie z Publicz­nego Gim­na­zjum w Będ­ko­wie (powiat toma­szow­ski) – zajęli czwarte miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie pt. „Nakręć ... Czytaj dalej »

60+ Wolontariat - twoja druga młodość

  Ponad 60 senio­rów wzięło udział w inau­gu­ra­cyj­nym spo­tka­niu nowego miej­skiego pro­jektu „60+ Wolon­ta­riat – twoja druga mło­dość” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez ... Czytaj dalej »

Konkurs „Kraje zjednoczonej Europy” rozstrzygnięty

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem Gim­na­zjum nr 7 w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim. Wzięła udział w pod­su­mo­wa­niu kon­kursu „Kraje ... Czytaj dalej »

Uroczystość wspomnieniowa poświęcona wodzom Polski

Dziś w Łodzi odbyły się uro­czy­stości poświę­cone trzem wybit­nym Pola­kom.  Wspo­mi­nano doko­na­nia Józefa Pił­sud­skiego, Edwarda Śmi­głego – Rydza oraz Kazi­mie­rza ... Czytaj dalej »

Trwa akcja „Jedź z głową … w kasku”

Akcja „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wana przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi, nabiera ... Czytaj dalej »

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”

„Raz, dwa, trzy, cztery, wsia­damy na rowery, o bez­pie­czeń­stwo dbamy i kaski zakła­damy” takie hasło spe­cjal­nie z oka­zji udziału w ... Czytaj dalej »

Drugi dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”

Trze­cio­kla­si­ści ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 37 i Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 114 w Łodzi, dołą­czyli do akcji „Jedź z głową … ... Czytaj dalej »

Turyści pod większą ochroną

Par­la­ment Euro­pej­ski prze­gło­so­wał zmiany w dyrek­ty­wie doty­czą­cej praw­nej ochrony tury­stów kupu­ją­cych usługi bez pośred­nic­twa biura podróży. Pro­jekt prze­pi­sów przy­jęty w ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski przeciwko inwazji na Ukrainę

Dzi­siej­sze posie­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu było poświę­cone rosyj­skiej inwa­zji na Ukra­inę. Euro­po­sło­wie odpo­wie­dzieli jasno na dzia­ła­nia Moskwy: „nie” dla ... Czytaj dalej »

Inauguracja akcji „Jedź z głową … w kasku”

Dziś roz­po­częła się czwarta edy­cja akcji „Jedź z głową … w kasku”. Zor­ga­ni­zo­wała ją Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ... Czytaj dalej »

Kongres Europejskiej Partii Ludowej [Zdjęcia]

W Dubli­nie, sto­licy Irlan­dii, w dniach 6 i 7 marca odbył się kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej. Przy­je­chali na niego dele­gaci ... Czytaj dalej »

Scroll To Top