Home / Tag Archives: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska (page 6)

Archiwa: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

510 kasków rowerowych od Joanny Skrzydlewskiej

Jutro Szkole Pod­sta­wo­wej nr 29 w Łodzi roz­po­czyna się 4. edy­cja akcji “Jedź z głową… w kasku” orga­ni­zo­wana przez Joannę ... Czytaj dalej »

Z okazji Dnia Kobiet o przemocy wobec kobiet

Komi­sja Prawa Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia obcho­dziła Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Kobiet pod hasłem „Zapo­bie­ga­nie prze­mocy wobec kobiet – wyzwa­nie dla wszystkich”. Posie­dze­nie ... Czytaj dalej »

O czym tym razem będą dyskutowali posłowie w Strasbourgu?

Mar­cowa sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 10 – 13 marca i roz­pocz­nie się od rocz­nego spra­woz­da­nia Euro­pej­skiego ... Czytaj dalej »

Konkurs na scenariusz zajęć lekcyjnych rozstrzygnięty

W Łódz­kim Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cieli i Kształ­ce­nia Prak­tycz­nego odbyło się pod­su­mo­wa­nie kon­kursu „Jestem Pola­kiem. Odpo­wia­dam za Europę”. Kon­kurs adre­so­wany był ... Czytaj dalej »

IV Europejski Dzień Równej Płacy

Dziś w kra­jach Unii Euro­pej­skiej obcho­dzony jest Euro­pej­ski Dzień Rów­nej Płacy usta­no­wiony przez Par­la­ment Euro­pej­ski w 2009 roku, by zwró­cić ... Czytaj dalej »

Wykorzystajmy te pieniądze! Wystąpienie poseł Skrzydlewskiej w sprawie pracy dla młodych

22 kwiet­nia 2013 roku unijni mini­stro­wie przy­jęli reko­men­da­cje Rady w spra­wie wdro­że­nia gwa­ran­cji dla mło­dzieży. Nie­wąt­pliwe był to pierw­szy i ... Czytaj dalej »

Parlament mówi zdecydowane “NIE” przemocy wobec kobiet

Par­la­ment Euro­pej­ski powie­dział dziś zde­cy­do­wane “NIE” prze­mocy wobec kobiet, ape­lu­jąc o wpro­wa­dze­nie na szcze­blu euro­pej­skim stra­te­gii zapo­bie­ga­nia sto­so­wa­nia siły wobec ... Czytaj dalej »

Strasbourg 24 – 27 lutego, sesja plenarna

Debatą prio­ry­te­tową naj­bliż­szej sesji ple­nar­nej będzie Euro­pej­ski Semestr i tematy doty­czące koor­dy­na­cji poli­tyki gospo­dar­czej w zakre­sie aspek­tów spo­łecz­nych i poli­tyki ... Czytaj dalej »

24 - 27 lutego 2014 r. - Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska pyta o Erasmus+

Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z posłem Pio­trem Bory­sem skie­ro­wała do Komi­sji Euro­pej­skiej pyta­nie w związku z opu­bli­ko­wa­niem regu­la­minu i prze­wod­nika po ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski po stronie pasażerów samolotów

Pod­czas sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego posło­wie prze­gło­so­wali zmiany  doty­czące praw pasa­że­rów podró­żu­ją­cych samo­lo­tami. Korekty doty­czą odwo­ła­nia i opóź­nie­nia lotu, utraty ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska przeciwko linii kolejowej z Jaktorowa do Łowicza

Joanna Skrzy­dlew­ska nie chce budowy nowej linii kole­jo­wej od Jak­to­rowa do Łowi­cza, któ­rej pro­jekt poja­wił się w doku­men­cie imple­men­ta­cyj­nym do ... Czytaj dalej »

Scroll To Top