Home / Tag Archives: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska (page 7)

Archiwa: Parlament Europejski Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Pomoc Joanny Skrzydlewskiej dla protestujących Ukraińców

Joanna Skrzy­dlew­ska prze­ka­zała dary dla pro­te­stu­ją­cych na ukra­iń­skim Euromajdanie. Wśród ofia­ro­wa­nych darów była żyw­ność m.in. 10 kg cukru, 10 kg ... Czytaj dalej »

Posłowie dyskutowali o aktywności fizycznej

O aktyw­no­ści fizycz­nej Euro­pej­czy­ków dys­ku­to­wali euro­de­pu­to­wani pod­czas zor­ga­ni­zo­wa­nej w Par­la­men­cie Euro­pej­skim kon­fe­ren­cji poświę­co­nej tej tema­tyce.  Bada­nia poka­zują iż coraz mniej ... Czytaj dalej »

Strasbourg 3 – 6 lutego 2014 roku, sesja PE

Pro­mo­wa­nie swo­bod­nego prze­pływu, poprzez uprosz­cze­nie doku­men­tów urzę­do­wych oraz przy­szłość małych gospo­darstw rol­nych, to tematy, jakimi zajmą się posło­wie pod­czas pierw­szego ... Czytaj dalej »

Praca dla młodych priorytetem greckiej prezydencji

Na posie­dze­niu Komi­sji ds. Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych Jan­nis Wrut­sis, grecki mini­ster zatrud­nie­nia, ochrony socjal­nej i dobro­bytu, przed­sta­wił naj­waż­niej­sze unijne ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska nominowana do tytułu EuroSYMBOL Działań Prospołecznych 2014

Redak­cja Moni­tora Ryn­ko­wego dodatku do „Dzien­nika Gazety Praw­nej” nomi­no­wała Joannę Skrzy­dlew­ską do tytułu Euro­SYM­BOL Dzia­łań Pro­spo­łecz­nych 2014. Nomi­na­cja ta – jak argu­men­tuje redak­cja ... Czytaj dalej »

Rola kobiety w gospodarce priorytetem greckiej prezydencji

Dia­log z orga­ni­za­cjami spo­łecz­nymi, walka ze ste­reo­ty­pami i prze­mocą wobec kobiet oraz sta­wie­nie czoła wyzwa­niom pły­ną­cym z obec­nej sytu­acji społeczno-ekonomicznej ... Czytaj dalej »

Kulturalne priorytety greckiej prezydencji

Pod­czas posie­dze­nia Komi­sji Kul­tury i Edu­ka­cji przed­sta­wi­ciele grec­kiej pre­zy­den­cji: Kon­stan­ti­nos Arva­ni­to­po­ulos, mini­ster edu­ka­cji i spraw reli­gij­nych, Panos Panay­io­to­po­ulos, mini­ster kul­tury ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski: „nie” dla ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się obywateli Unii

Posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego przy­jęli dziś rezo­lu­cję, w któ­rej potę­pili jakie­kol­wiek próby ogra­ni­czeń swo­body prze­pływu osób, nie zga­dza­jąc się także ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski: David Cameron obraził Polaków

Pre­mier Wiel­kiej Bry­ta­nii David Came­ron posu­nął się za daleko ze swoim anty­imi­gra­cyj­nym, euro­scep­tycz­nym i nacjo­na­li­stycz­nym podej­ściem do pra­cow­ni­ków mobil­nych - ... Czytaj dalej »

Debata o sytuacji finansowej Grecji zamiast o priorytetach prezydencji

Posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego dys­ku­to­wali dziś o prio­ry­te­tach grec­kiej pre­zy­den­cji. Debata – bar­dzo emo­cjo­nu­jąca – sku­piona była głów­nie wokół sytu­acji ... Czytaj dalej »

Igrzyska Europejskie w XXI LO

Dziś w XXI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Łodzi odbyły się XII Szkolne Igrzy­ska Europejskie. Tema­tem tego­rocz­nego kon­kursu był film euro­pejski. W ... Czytaj dalej »

Dyskryminacja Polaków na Litwie położyła się cieniem na litewskiej prezydencji

Dziś w Par­la­men­cie Euro­pej­skim w Stras­burgu odbyło się pod­su­mo­wa­nie litew­skiej pre­zy­den­cji. Dalia Gry­bau­ska­ite, pre­zy­dent Litwy, zebrała wiele pochwał za sku­tecz­ność ... Czytaj dalej »

Scroll To Top