Home / Tag Archives: Parlament Europejski (page 2)

Archiwa: Parlament Europejski

Feed Subscription

Parlament Europejski przeciwko inwazji na Ukrainę

Dzi­siej­sze posie­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu było poświę­cone rosyj­skiej inwa­zji na Ukra­inę. Euro­po­sło­wie odpo­wie­dzieli jasno na dzia­ła­nia Moskwy: „nie” dla ... Czytaj dalej »

Pakiet kolejowy? Tak, ale bez małych, lokalnych przedsiębiorstw

- Roz­wa­ża­jąc pro­po­zy­cję Komi­sji Euro­pej­skiej utwo­rze­nia jed­no­li­tego euro­pej­skiego obszaru kole­jo­wego, trzeba też zwró­cić uwagę na sytu­ację zarząd­ców nie­stan­dar­do­wej - na ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska była gościem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie

Spo­tka­nie na temat „Mło­dzi w Unii Euro­pej­skiej. Co zyskała pol­ska mło­dzież po wej­ściu Pol­ski do EU” odbyło się w ramach ... Czytaj dalej »

I Ty możesz decydować o reformie prawa autorskiego. Weź udział w konsultacjach

5 grud­nia 2013 roku Komi­sja Euro­pej­ska ogło­siła kon­sul­ta­cje publiczne na temat koniecz­no­ści reformy prze­pi­sów doty­czą­cych prawa autorskiego. Komi­sja skie­ro­wała do ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Kswerowie na 100 dni przed eurowyborami

W Gim­na­zjum w Ksa­we­ro­wie, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Zgierzu

W Gim­na­zjum nr 2 im. Jana Kocha­now­skiego w Zgie­rzu, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Podziel się swym pomysłem na Europę i wygraj swą przyszłość!

Jakie powinny być naj­waż­niej­sze punkty pro­gramu na naj­bliż­sze wybory do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w maju 2014? Podziel się z nami swo­imi ... Czytaj dalej »

XIII Festiwal Kolęd Szkół Specjalnych

W Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbył się XIII Festi­wal Kolęd Szkół Specjalnych. Hono­rowy patro­nat nad festi­wa­lem objęła Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w Aleksandrowie Łódzkim

W Liceum Ogól­no­kszta­ła­cą­cym w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyła się lek­cja o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym w Łodzi

Dziś w Publicz­nym Gim­na­zjum Inte­gra­cyj­nym nr 47 w Łodzi odbyła się euro­lek­cja, pod­czas któ­rej ucznio­wie dowie­dzieli się nie­mal wszyst­kiego o ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w XXI LO w Łodzi. Dyskutowaliśmy o unijnym budżecie i prawach obywateli

W łódz­kim XXI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Bole­sława Prusa odbyła się  lek­cja o histo­rii inte­gra­cji euro­pej­skiej, dzia­ła­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego  i  funk­cjo­no­wa­niu ... Czytaj dalej »

60 lat Europejskiej Partii Ludowej

10 stycz­nia 2014 roku w Sali Kolum­no­wej Sejmu RP zapla­no­wano uro­czy­ste otwar­cie wystawy foto­gra­fii z oka­zji 60-lecia dzia­łal­no­ści Euro­pej­skiej Par­tii ... Czytaj dalej »

Scroll To Top