Home / Tag Archives: Parlament Europejski (page 3)

Archiwa: Parlament Europejski

Feed Subscription

Joanna Skrzydlewska druga w rankingu europosłów

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska zajęła dru­gie miej­sce w uło­żo­nym przez ser­wis porteuropa.eu ran­kingu posłów naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nych w kwe­stie Part­ner­stwa Wschod­niego i ... Czytaj dalej »

Grecka prezydencja nadziei w Unii Europejskiej

1 stycz­nia Gre­cja objęła rota­cyjne prze­wod­nic­two w Radzie Unii Euro­pej­skiej. Prze­jęła je od Litwy, a w lipcu 2014 - prze­każe ... Czytaj dalej »

Budżet Unii Europejskiej to 1 proc. PKB krajów członkowskich. A ma ogromne znaczenie

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął nie­dawno pro­jekt budżetu na lata 2014-2020, zapew­nia­jąc dofi­nan­so­wa­nie naro­do­wych budże­tów w wyso­ko­ści 960 milio­nów euro na naj­bliż­sze ... Czytaj dalej »

XXXII rocznica stanu wojennego

Zarząd Regionu Ziemi Łódz­kiej NSZZ “Soli­dar­ność” był ora­gni­za­to­rem obcho­dów XXXII rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego. Obchody roz­po­częły się Mszą Świętą w ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski solidarny z demonstrantami na Ukrainie

Oferta sto­wa­rzy­sze­nia Ukra­iny z Unią Euro­pej­ską jest nadal otwarta - stwier­dzili posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w przy­ję­tej więk­szo­ścią gło­sów rezo­lu­cji doty­czą­cej ... Czytaj dalej »

Większa swoboda w korzystaniu ze smartfonów i tabletów na pokładzie samolotu

Smart­fony, tablety czy e-booki mogą być włą­czone w każ­dym momen­cie podróży samo­lo­tem. Euro­pej­ska Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Lot­ni­czego uznała, że korzy­sta­nie z ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska wyróżniona medalem

Rocz­nica 80-lecia powsta­nia Klubu Spor­to­wego Boruta Zgierz, była oka­zją do wrę­cze­nia Joan­nie Skrzy­dlew­skiej medalu za zasługi na rzecz sportu.   ... Czytaj dalej »

Dziennikarze z województwa łódzkiego odwiedzili Brukselę [Zdjęcia]

Dzie­wię­cio­oso­bowa grupa dzien­ni­ka­rzy z województwa łódzkiego przez trzy dni gościła w Bruk­seli na zapro­sze­nie Joanny Skrzy­dlew­skiej. Była to kolejna wizyta ... Czytaj dalej »

Eurolekcja z poseł Joanną Skrzydlewską w Kutnie

W Zespole Szkół nr 1 im. Sta­szica w Kut­nie odbyła się lek­cja euro­pej­ska popro­wa­dzona przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Unijna polityka ws. parytetów przynosi efekty - informuje wyborcza.biz

Wyniki są wyraźne: obec­nie kobiety sta­no­wią 60 proc. absol­wen­tów uczelni wyż­szych w UE. Od 2000 r. trzy czwarte spo­śród wielu ... Czytaj dalej »

Ponad 11 miliardów euro na walkę z bezrobociem i ubóstwem

Euro­de­pu­to­wani zatwier­dzili dziś ponad 11 miliar­dów euro dla Pol­ski w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego (EFS) na lata 2014-2020. Pie­nią­dze będą prze­zna­czone na ... Czytaj dalej »

Malala Yousafzai odebrała w Nagrodę Sacharowa

Malala Yousa­fzai, 16-letnia Paki­stanka wal­cząca o prawo dziew­cząt do edu­ka­cji, pod­czas cere­mo­nii w Stras­burgu ode­brała z rąk Mar­tina Schulza prze­wod­ni­czą­cego ... Czytaj dalej »

Scroll To Top