Home / Tag Archives: Parlament Europejski (page 4)

Archiwa: Parlament Europejski

Feed Subscription

Zmiany w TEN-T korzystne dla Łodzi i regionu

Euro­de­pu­to­wani prze­gło­so­wali na dzi­siej­szej sesji Par­la­mentu Euro­pej­skiego zmiany w doku­men­cie okre­śla­ją­cym euro­pej­ską sieć trans­por­tową TEN-T. To sieć pro­mu­jąca roz­bu­dowę i ... Czytaj dalej »

Erasmus+, czyli studia dla czterech milionów Europejczyków

Erasmus+

9 miliardów złotych dla łódzkiego z budżetu Unii

Par­la­ment Euro­pej­ski prze­gło­so­wał dziś Wie­lo­let­nie Ramy Finan­sowe na lata 2014 – 2020. Po raz pierw­szy w histo­rii będą one mniej­sze ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej podczas sesji plenarnej PE

Czytaj dalej »

Prawnicy Joanny Skrzydlewskiej radzili jak unikać handlowych pułapek

Umowy trzeba czy­tać. Przed ich pod­pi­sa­niem, ale także już po pod­pi­sa­niu. Takie wnio­ski płyną ze spo­tka­nia infor­ma­cyj­nego dla miesz­kań­ców Łodzi ... Czytaj dalej »

Nagroda od Joanny Skrzydlewskiej

Pani Syl­wia Dębiń­ska – Pre­zes Spół­dzielni Socjal­nej ISSA oraz pani Halina Choj­nacka – Pre­zes Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Ludzi Cier­pią­cych na Padaczkę ... Czytaj dalej »

Prawnicy Joanny Skrzydlewskiej radzili jak unikać handlowych pułapek

Trzeba czy­tać uważ­nie umowy, doma­gać się wyda­nia natych­miast wszyst­kich doku­men­tów i nie bać się szu­kać pomocy jeśli popełni się błąd. ... Czytaj dalej »

Integracja Ty i Ja w Parlamencie Europejskim

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim odbył się pokaz fil­mów z Euro­pej­skiego Festi­walu Fil­mo­wego “Inte­gra­cja Ty i Ja”, orga­ni­zo­wa­nego w Pol­sce. Celem festi­walu ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 18 – 21 listopada 2013r.

Naj­bliż­sza sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 18 – 21 listopada.  Pro­jekt porządku dzien­nego sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu 18 - ... Czytaj dalej »

Agora Obywatelska 2013 - jakie pomysły na walkę z bezrobociem mają młodzi

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim, od 6 do 8 listo­pada,  odbyła się AGORA 2013, czyli trzy­dniowa debata na temat bez­ro­bo­cia wśród mło­dych ... Czytaj dalej »

20-lecie Unii Europejskiej” - konferencja w Piotrkowie Trybunalskim

Tydzień Euro­pej­ski w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych Nr 2 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim roz­po­czął się symu­la­cją wybo­rów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w ramach ... Czytaj dalej »

Medal dla Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego otrzy­mała Medal Hono­rowy Regio­nal­nej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej Woje­wódz­twa Łódz­kiego  z oka­zji Jubi­le­uszu 10-lecia organizacji Pod­czas ... Czytaj dalej »

Scroll To Top