Home / Tag Archives: Parlament Europejski (page 5)

Archiwa: Parlament Europejski

Feed Subscription

Najfajniejsza Klasa: Czekamy na zgłoszenia. Zwycięzcy pojadą do Brukseli

Na zwy­kłą wycieczkę może wybrać się każda klasa. Ale tylko naj­faj­niej­sza z woje­wódz­twa łódz­kiego zwie­dzi Bruk­selę z Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w XXV Liceum Ogólnokształcącym

W XXV Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym odbyła się dziś  lek­cja o histo­rii inte­gra­cji euro­pej­skiej, dzia­ła­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego  i  funk­cjo­no­wa­nia Unii Europejskiej. Mło­dzież ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprosi Najfajniejszą klasę do Brukseli

Wizyta w Par­la­men­cie Euro­pej­skim, zwie­dza­nie uro­kli­wych zakąt­ków Bruk­seli, Par­la­men­ta­rium, Ato­mium, kola­cja z Joanną Skrzy­dlew­ską oraz wizyta w Bruggi – takie ... Czytaj dalej »

Nowy program stypendialny Erasmus+

Euro­de­pu­to­wani z komi­sji ds. kul­tury i edu­ka­cji poparli roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie nowego pro­gramu adre­so­wa­nego do stu­den­tów -  Era­smus+. Pro­gram ma ... Czytaj dalej »

Agora obywatelska na temat bezrobocia wśród młodych

W dniach 6 - 8 listo­pada 2013 r. w Par­la­men­cie Euro­pej­skim odbę­dzie się  Agora oby­wa­tel­ska na temat bez­ro­bo­cia wśród mło­dych ludzi. ... Czytaj dalej »

Obywatele Unii szukają w innym kraju pracy, nie świadczeń socjalnych

  22 paź­dzier­nika, pod­czas sesji ple­nar­nej w Stras­burgu, odbyła się debata na temat korzy­ści i wyzwań, z jakimi wiąże się wol­ność ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski uchwalił stanowisko w sprawie budżetu Unii na 2014 rok

Kwoty w wydat­kach na bada­nia oraz zatrud­nie­nie na rok 2014 obcięte przez Radę, zostały przy­wró­cone przez euro­de­pu­to­wa­nych pod­czas gło­so­wa­nia na ... Czytaj dalej »

Nagroda Sacharowa po 23. latach

Liderka bir­mań­skiej opo­zy­cji i lau­re­atka poko­jo­wego Nobla, Aung San Suu Kyi, ode­brała dziś nagrodę Sacha­rowa, przy­znaną jej w 1990 roku. Nagroda ... Czytaj dalej »

100 – lecie Zgierskiej Książnicy

  Miejsko-Powiatowa Biblio­teka Publiczna im. Bole­sława Prusa w Zgie­rzu świę­to­wała dziś Jubi­le­usz 100 – lecia swo­jej działalności.   Z tej ... Czytaj dalej »

Rewolucja w zatrudnianiu kobiet

Par­la­ment Euro­pej­ski opo­wiada się za 40proc. pary­te­tem kobiet w radach nad­zor­czych spółek gieł­do­wych. Zgod­nie z pro­po­zy­cją Komi­sji Euro­pej­skiej cel ten ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na porady dla konsumentów

  Jak czy­tać umowy? Jak wyco­fać się z nie­tra­fio­nego zakupu? Jak sobie radzić z akwi­zy­to­rami? - na te i wiele ... Czytaj dalej »

W “Czterdzieści i cztery” o aleksandrowskim marszu seniora

W alek­san­drow­skim “Czter­dzie­ści i cztery” redak­tor Sta­ni­sław Sob­czak zamie­ścił rela­cję z mar­szu seniora, który pod patro­na­tem poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej odbył ... Czytaj dalej »

Scroll To Top