Home / Tag Archives: patronat Joanny Skrzydlewskiej (page 2)

Archiwa: patronat Joanny Skrzydlewskiej

Feed Subscription

Eurolekcje w gimnazjum w Pęczniewie. Zobacz zdjęcia

W Gim­na­zjum w Pęcz­nie­wie, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. Lek­cje ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku” u uczniów z Lutomierska i Rąbienia

Trzecioklasiści ze szkół podstawowych Lutomierska i Rąbienia wzięli udział w zajęciach edukacyjnych ze znajomości znaków i przepisów drogowych, które przeprowadzili dla nich policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w KW Policji w Łodzi. Na zakończenie zajęć otrzymali od poseł Joanny Skrzydlewskiej specjalnie dla nich przygotowane kaski rowerowe. To kolejny przystanek akcji „Jedź z głową w kasku”. Czytaj dalej »

milionkobiet.pl zaprasza na Łódzki Kongres Kobiet

Por­tal milionkobiet.pl zapra­sza na Łódzki Kon­gres Kobiet, któ­rego patro­nem i uczest­ni­kiem będzie m.in. Joanna Skrzydlewska. Szcze­góły pod adre­sem: http://www.milionkobiet.pl/kobieta-sukcesu/lodzki-kongres-kobiet,12372,1,a.html 14 marca ... Czytaj dalej »

Gimnazjaliści z Dziepółci pojadą z Joanną Skrzydlewską do Brukseli

Gim­na­zja­li­ści z Dzie­półci (pow. radomsz­czań­ski) wygrali powia­towy kon­kurs wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej, któ­rego patro­nem była Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

XIII Dziecięcy Festiwal Piosenki Europejskiej pod patronatem poseł Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad XIII Dzie­cię­cym Festi­wa­lem Pio­senki Euro­pej­skiej, który odbył się w dniach ... Czytaj dalej »

BazaGmin.pl: konkurs pod patronatem poseł Skrzydlewskiej

Szkoła Pod­sta­wowa w Gór­kach Duzych im. Fran­ciszka Kuja­wiń­skiego w ser­wi­sie bazagmin.pl zapra­sza uczniów klas szó­stych z terenu gminy Tuszyn do ... Czytaj dalej »

I Ogólnopolski Marsz Seniora i Marsz Nordic Walking

W naj­bliż­szą nie­dzielę 30 wrze­śnia odbę­dzie się I Ogól­no­pol­ski Marsz Seniora w Skier­nie­wi­cach oraz  1 Ogól­no­pol­ski Marsz Nor­dic Wal­king w ... Czytaj dalej »

Łódź - miasto wielokulturowe. Konkurs pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

W VIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Adama Asnyka w Łodzi pod­su­mo­wano piątą edy­cję pro­jektu edukacyjno-artystycznego Łódź – mia­sto wie­lo­kul­tu­rowe. W tym ... Czytaj dalej »

Mamy łódkę rikszę Asiulę

Posłanka Joanna Skrzydlewska została matką chrzestną łódki - rikszy "Asiula". Łódka będzie jeździła po ulicy Piotrkowskiej w ramach "Flotylli Pietryńskiej". Uroczystość z przymrużeniem oka odbyła się 7 czerwca w ramach Dni Morza organizowanych w Łodzi przez Ligę Morską i Rzeczną. Czytaj dalej »

Scroll To Top