Home / Tag Archives: PE

Archiwa: PE

Feed Subscription

Parlament Europejski po stronie pasażerów samolotów

Pod­czas sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego posło­wie prze­gło­so­wali zmiany  doty­czące praw pasa­że­rów podró­żu­ją­cych samo­lo­tami. Korekty doty­czą odwo­ła­nia i opóź­nie­nia lotu, utraty ... Czytaj dalej »

100 – lecie Zgierskiej Książnicy

  Miejsko-Powiatowa Biblio­teka Publiczna im. Bole­sława Prusa w Zgie­rzu świę­to­wała dziś Jubi­le­usz 100 – lecia swo­jej działalności.   Z tej ... Czytaj dalej »

Rewolucja w zatrudnianiu kobiet

Par­la­ment Euro­pej­ski opo­wiada się za 40proc. pary­te­tem kobiet w radach nad­zor­czych spółek gieł­do­wych. Zgod­nie z pro­po­zy­cją Komi­sji Euro­pej­skiej cel ten ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska : Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

    Do 2020 roku liczba kobiet wśród dyrek­to­rów nie wyko­naw­czych spółek noto­wa­nych na gieł­dzie ma wzro­snąć do 40 pro­cent ... Czytaj dalej »

Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

Do 2020 roku liczba kobiet wśród dyrek­to­rów nie wyko­naw­czych spółek noto­wa­nych na gieł­dzie ma wzro­snąć do 40 pro­cent. Pro­po­zy­cję Komi­sji ... Czytaj dalej »

17 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Kul­tury i Edukacji Czytaj dalej »

17 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

14 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

14 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego wspól­nego posie­dze­nia Komisji Czytaj dalej »

Unia ujednolici czas pracy pilotów

Euro­de­pu­to­wani prze­gło­so­wali zmiany, mające na celu ujed­no­li­ce­nie czasu pracy pilo­tów w kra­jach Unii Euro­pej­skiej. W ten spo­sób Par­la­ment Euro­pej­ski przy­chy­lił ... Czytaj dalej »

10 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

Zdjęcia z eurolekcji w Pęczniewie

Czy­taj: Euro­lek­cje w gim­na­zjum w Pęczniewie 20 czerwca 2013 Czytaj dalej »

Scroll To Top