Home / Tag Archives: PE (page 2)

Archiwa: PE

Feed Subscription

Eurolekcje w gimnazjum w Pęczniewie. Zobacz zdjęcia

W Gim­na­zjum w Pęcz­nie­wie, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. Lek­cje ... Czytaj dalej »

Wszystko o czerwcowej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

  Pod­czas czerw­co­wej sesji ple­nar­nej, Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął zapisy doty­czące stwo­rze­nia Wspól­nego Euro­pej­skiego Sys­temu Azy­lo­wego oraz poparł przy­zna­nie 3,5 mld ... Czytaj dalej »

Pamiętajmy o Rotmistrzu Pileckim

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim odbyła się kon­fe­ren­cja zor­ga­ni­zo­wana przez Klub PO-PSL pt. “Boha­te­ro­wie Walki o Wol­ność w Euro­pie: Dzie­dzic­two Rot­mi­strza Pilec­kiego”. ... Czytaj dalej »

Kathleen Lynch o działaniach na rzecz kobiet podczas irlandzkiej prezydencji

Dziś w Par­la­men­cie Euro­pej­skim odbyła się wymiana poglą­dów z urzę­du­jącą pre­zy­den­cją irlandzką. W spo­tka­niu wzięła udział irlandzka Mini­ster Stanu wła­ściwa ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie gwarancji pracy dla młodzieży

Zapro­po­no­wane przez Komi­sję Euro­pej­ską zale­ce­nie Rady w spra­wie gwa­ran­cji dla mło­dzieży sta­no­wić będzie pozy­tywny impuls poli­tyczny dla dzia­łań rzą­dów państw ... Czytaj dalej »

Laureaci Nagrody im. Andrieja Sacharowa wyłonieni

Prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego Mar­tin Schulz oraz przed­sta­wi­ciele grup poli­tycz­nych wyło­nili lau­re­atów Nagrody im. Sacha­rowa. W roku 2012 nagrodę tą zdo­była ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski przyjął raport w sprawie warunków pracy kobiet

W dru­gim dniu sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu odbyło się gło­so­wa­nie, pod­czas któ­rego posło­wie przy­jęli raport w spra­wie warun­ków pracy kobiet, w ... Czytaj dalej »

Kolejna rekomendacja w sprawie odrzucenia umowy ACTA

Euro­po­sło­wie z komi­sji han­dlu mię­dzy­na­ro­do­wego zare­ko­men­do­wali całemu Par­la­men­towi Euro­pej­skiemu odrzu­ce­nie kon­tro­wer­syj­nej umowy o zwal­cza­niu han­dlu arty­ku­łami pod­ra­bia­nymi (ACTA). Reko­men­da­cję wio­dą­cej ... Czytaj dalej »

Wysłuchanie publiczne o przyszłości systemów emerytalnych w UE

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim odbyło się wysłu­cha­nie publiczne, któ­rego ini­cja­to­rem i orga­ni­za­to­rem była Grupa Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej. Tema­tyka spo­tka­nia doty­czyła przy­szło­ści ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski przyjął dyrektywę chroniącą dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

Par­la­ment Euro­pej­ski w walce z por­no­gra­fią i wyko­rzy­sty­wa­niem sek­su­al­nym dzieci  Joanna Skrzy­dlew­ska (PO), człon­kini komi­sji kobiet i rów­no­upraw­nie­nia w PE, ... Czytaj dalej »

Wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego

W zor­ga­ni­zo­wa­nej juz po raz kolejny wizy­cie stu­dyj­nej w Bruk­seli poseł Joanna Skrzy­dlew­ska gościła przed­sta­wi­cieli mediów z woje­wódz­twa łódz­kiego. Był ... Czytaj dalej »

Wsparcie finansowe UE na usuwanie szkód powodziowych

Pod­czas dzi­siej­szej sesji w Stras­bo­urgu został zatwier­dzony wnio­sek w spra­wie rekom­pen­saty skut­ków zeszło­rocz­nych powo­dzi dla sze­ściu kra­jów Europy Środ­ko­wow­schod­niej. Wśród ... Czytaj dalej »

Scroll To Top