Home / Tag Archives: Politechnika Łódzka

Archiwa: Politechnika Łódzka

Feed Subscription

Studenci Politechniki Łódzkiej rozpoczęli rok akademicki

Uro­czy­stą inau­gu­ra­cją roz­po­częli kolejny rok aka­de­micki stu­denci Poli­tech­niki Łódz­kiej - jed­nej z dwu­na­stu pol­skich uczelni w zesta­wie­niu naj­lep­szych szkół wyż­szych ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła dziś w posie­dze­niu Senatu Poli­tech­niki Łódz­kiej, które odbyło się z oka­zji 69. rocz­nicy ... Czytaj dalej »

Premier w Łodzi [Zdjęcia]

Wiel­kim świę­tem był dzień inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kiego na Poli­tech­nice Łódz­kiej połą­czony z otwar­ciem “Fabryki Inży­nie­rów XXI wieku”. Uro­czy­stego otwar­cia doko­nał pre­mier ... Czytaj dalej »

Scroll To Top