Home / Tag Archives: poseł Joanna Skrzydlewska

Archiwa: poseł Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Miliardy dla samorządu” to nie puste hasło. To realne pieniądze dla społeczności

-  Woje­wódz­two łódz­kie w latach 2014 – 2020 otrzyma 2253,9 mln euro czyli ponad 9,4 miliarda zło­tych - przy­po­mina Joanna Skrzy­dlew­ska, ... Czytaj dalej »

Raport w sprawie pracy dla młodych zdobył największe uznanie

Raport z kaden­cji poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej pod­su­mo­wał dotych­cza­sową dzia­łal­ność eurodeputowanej. Na stro­nie inter­ne­to­wej, gdzie znaj­duje się pełen raport, poprzez gło­so­wa­nie  ... Czytaj dalej »

EPP Group Study Days

W dniach od 16 do 18 czerwca odbyło się wyjaz­dowe posie­dze­nie frak­cji Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w Albu­fe­irze, w Portugalii. Pod­czas ... Czytaj dalej »

Absolutnie nie czuję się przegrana - wywiad z Joanną Skrzydlewską dla Dziennika Łódzkiego

Mar­cin Darda Dzien­nik Łódzki: For­mal­nie do 1 lipca jest Pani euro­de­pu­to­waną. Co dalej zawodowo? Joanna Skrzy­dlew­ska, posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: ... Czytaj dalej »

Finał międzyszkolnego konkursu „Razem zapobiegamy pożarom”

W Szkole Podstawowej nr 202 w Nowosolnej, odbył się już po raz piąty finał edycji mię­dzysz­kol­nego konkursu „Razem zapo­bie­gamy pożarom”. ... Czytaj dalej »

Dyżur w Aleksandrowie Łódzkim

W czwar­tek 29 maja zapra­szamy do Filii Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, miesz­czą­cej się w Alek­san­dro­wie Łódz­kim przy ul. 11-go Listo­pada 3, na ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski bez tajemnic - eurolekcje w Pabianicach

W pabia­nic­kim Zespole Szkół nr 1, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyła się lek­cja o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich ... Czytaj dalej »

Wpadnijcie do Uniejowa, bo warto

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska wzięła udział w obcho­dach jubi­le­uszu budowy Uzdro­wi­ska Ter­mal­nego Uniejów. Uro­czy­ste otwar­cie obiektu, w tym rów­nież boisk pod­grze­wa­nych ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła dziś w posie­dze­niu Senatu Poli­tech­niki Łódz­kiej, które odbyło się z oka­zji 69. rocz­nicy ... Czytaj dalej »

Wywiad w Gazeta.pl: o kampanii i wyborach do PE

Wio­letta Gna­ci­kow­ska Gazeta.pl: Kam­pa­nia wybor­cza do Par­la­mentu Euro­pej­skiego nie budzi dużych emo­cji. Dlaczego? Joanna Skrzy­dlew­ska, posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: Dla ... Czytaj dalej »

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem IX Woje­wódz­kiej Olim­piady Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie „Zie­mia Łódzka 2014”. W zawo­dach uczest­ni­czyło ... Czytaj dalej »

Czy będziecie udawać, że to co mówi Janusz Korwin-Mikke was nie obraża? List otwarty kandydatek do PE

Sza­nowne Panie,  Sza­nowni Pano­wie Dro­dzy Przyjaciele Już w naj­bliż­szą nie­dzielę gło­su­jemy w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego.  Wspól­nie zade­cy­du­jemy, kto przez ... Czytaj dalej »

Scroll To Top