Home / Tag Archives: poseł Joanna Skrzydlewska (page 10)

Archiwa: poseł Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Już w przyszłym roku koniec opłat za roaming

Par­la­ment Euro­pej­ski opo­wie­dział się za znie­sie­niem opłat za roaming, lep­szą ochroną praw kon­su­men­tów na rynku tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym, zabez­pie­cze­niem neu­tral­no­ści sieci i ... Czytaj dalej »

Jak zmotywować się do działania? Szukaliśmy odpowiedzi w Pabianicach

  W Pabia­ni­cach odbyło się bez­płatne szkolenie zorganizowane przez Joannę Skrzydlewską, poseł do Parlamentu Euro­pej­skiego. Adresowane było głównie do osób, ... Czytaj dalej »

Gościnnie w Koluszkach

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem Aka­de­mii Wieku Doj­rza­łego w Kolusz­kach. Spo­tka­nie odbyło się w biblio­tece miejskiej. ... Czytaj dalej »

Inowłódz i Królowa Wola dołączyły do akcji „Jedź z głową … w kasku”

Do akcji „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką ... Czytaj dalej »

Ile drużyn zagra w Skrzydlewska Cup 2014?

Na liście star­to­wej tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup zamel­do­wało się już 119 dru­żyn, a zapisy jesz­cze trwają. Chętni, któ­rzy jesz­cze ... Czytaj dalej »

O unijnym wsparciu dla młodych bezrobotnych

Komi­sja Budże­towa Par­la­mentu Euro­pej­skiego wspól­nie z Komi­sją Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych zor­ga­ni­zo­wała publiczne wysłu­cha­nie na temat postę­pów wdra­ża­nia Ini­cja­tywy na ... Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową … w kasku” tym razem w Grotnikach i Sokolnikach

Kolejne  szkoły uczest­ni­czyły w akcji „Jedź z głową … w kasku”. Tym razem byli to ucznio­wie ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w Liceum im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

W Liceum im. Ste­fana Żerom­skiego w Opocz­nie, z inicjatywy poseł Joanny Skrzydlewskiej, odbyła się lekcja o funkcjonowaniu Parlamentu Euro­pej­skiego, instytucji ... Czytaj dalej »

Najbliższa minisesja PE

Sesja w Bruk­seli roz­pocz­nie się 2 kwiet­nia od debaty doty­czą­cej wspól­nej poli­tyki zagra­nicz­nej i bez­pie­czeń­stwa. Następ­nie posło­wie będą roz­ma­wiać o sytu­acji ... Czytaj dalej »

2 - 3 kwietnia 2014 r. - Sesja plenarna w Brukseli

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Erasmus + - termin składania wniosków

Naj­bliż­szy ter­min skła­da­nia wnio­sków w pro­gra­mie Era­smus + mija 30 kwiet­nia 2014. Do tego czasu wszyst­kie insty­tu­cje i orga­ni­za­cje dzia­ła­jące ... Czytaj dalej »

Akcja „Jedź z głową … w kasku” dociera wszędzie

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi zor­ga­ni­zo­wała akcję „Jedź z głową … w kasku”. Służy ona ... Czytaj dalej »

Scroll To Top