Home / Tag Archives: poseł Joanna Skrzydlewska (page 20)

Archiwa: poseł Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Eurolekcja w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym w Łodzi

Dziś w Publicz­nym Gim­na­zjum Inte­gra­cyj­nym nr 47 w Łodzi odbyła się euro­lek­cja, pod­czas któ­rej ucznio­wie dowie­dzieli się nie­mal wszyst­kiego o ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski: David Cameron obraził Polaków

Pre­mier Wiel­kiej Bry­ta­nii David Came­ron posu­nął się za daleko ze swoim anty­imi­gra­cyj­nym, euro­scep­tycz­nym i nacjo­na­li­stycz­nym podej­ściem do pra­cow­ni­ków mobil­nych - ... Czytaj dalej »

Debata o sytuacji finansowej Grecji zamiast o priorytetach prezydencji

Posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego dys­ku­to­wali dziś o prio­ry­te­tach grec­kiej pre­zy­den­cji. Debata – bar­dzo emo­cjo­nu­jąca – sku­piona była głów­nie wokół sytu­acji ... Czytaj dalej »

Igrzyska Europejskie w XXI LO

Dziś w XXI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Łodzi odbyły się XII Szkolne Igrzy­ska Europejskie. Tema­tem tego­rocz­nego kon­kursu był film euro­pejski. W ... Czytaj dalej »

Gimnazjaliści z Będkowa zachęcają do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego [ Wideo ]

Trzy­oso­bowa ekipa uczniów z Publicz­nego Gim­na­zjum w Będ­ko­wie (powiat toma­szow­ski) zakwa­li­fi­ko­wała się do ści­słego finału ogól­no­pol­skiego kon­kursu pt. „Nakręć się ... Czytaj dalej »

Turniej Skrzydlewska Cup zawitał do Afryki! [ Zdjęcia ]

14 stycz­nia 2014 Czytaj dalej »

Dyskryminacja Polaków na Litwie położyła się cieniem na litewskiej prezydencji

Dziś w Par­la­men­cie Euro­pej­skim w Stras­burgu odbyło się pod­su­mo­wa­nie litew­skiej pre­zy­den­cji. Dalia Gry­bau­ska­ite, pre­zy­dent Litwy, zebrała wiele pochwał za sku­tecz­ność ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w XXI LO w Łodzi. Dyskutowaliśmy o unijnym budżecie i prawach obywateli

W łódz­kim XXI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Bole­sława Prusa odbyła się  lek­cja o histo­rii inte­gra­cji euro­pej­skiej, dzia­ła­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego  i  funk­cjo­no­wa­niu ... Czytaj dalej »

60 lat Europejskiej Partii Ludowej

10 stycz­nia 2014 roku w Sali Kolum­no­wej Sejmu RP zapla­no­wano uro­czy­ste otwar­cie wystawy foto­gra­fii z oka­zji 60-lecia dzia­łal­no­ści Euro­pej­skiej Par­tii ... Czytaj dalej »

Pierwsza w tym roku sesja plenarna

W dniach 13 – 16 stycz­nia w Stras­bo­urgu odbę­dzie się pierw­sza w tym roku sesja plenarna. Pierw­szego dnia posło­wie wezmą ... Czytaj dalej »

Wylicytuj kolację z Joanną Skrzydlewską na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Joanna Skrzy­dlew­ska ina­czej niż dotąd wes­prze 22. Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy. Euro­de­pu­to­wana wysta­wiła na licy­ta­cję… sie­bie, a dokład­nie: zaprosi ... Czytaj dalej »

Kolejne szkolenie zorganizowane przez Joannę Skrzydlewską

Wczo­raj w Brzu­sto­wie odbyło się szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego. Adre­so­wane było głów­nie do osób, które ... Czytaj dalej »

Scroll To Top