Home / Tag Archives: poseł Joanna Skrzydlewska (page 3)

Archiwa: poseł Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Wykład poseł Skrzydlewskiej w Wyższej Szkole Handlowej

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego spo­tkała się w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim ze stu­den­tami Wyż­szej Szkoły Handlowej. Pro­wa­dząc wykład otwarty ... Czytaj dalej »

Debata w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności z udziałem poseł Skrzydlewskiej

Stu­denci Wyż­szej Szkoły Infor­ma­tyki i Umie­jęt­no­ści w Łodzi zor­ga­ni­zo­wali debatę z udzia­łem naj­młod­szych kan­dy­da­tów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Tema­tem sobot­niego spo­tka­nia ... Czytaj dalej »

Kto zrobił najwięcej dla województwa łódzkiego?

Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska odwiedziła Stowarzyszenie “Troska”

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego odwie­dziła Sto­wa­rzy­sze­nie “Tro­ska” przy ulicy Roj­nej w Łodzi. Ośro­dek zrze­sza­jący rodzi­ców i przy­ja­ciół dzieci ... Czytaj dalej »

Debata z Joanną Skrzydlewską w Radomsku

  W Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym nr 1 w Radom­sku odbyła się debata pod­su­mo­wu­jąca 10 lat Pol­ski w UE. Jej gościem była ... Czytaj dalej »

Uwaga, zmiana terminu! Finał Skrzydlewska Cup w środę 21 maja!

Uwaga! Finał tur­nieju pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014 nie odbę­dzie się w pią­tek 16 maja. Z powodu zapo­wia­da­nych ulew­nych desz­czów został ... Czytaj dalej »

Wyłoniliśmy półfinalistów Skrzydlewska Cup

Spo­tka­nia w gru­pie C w kate­go­rii klas I – III zakoń­czyły dziś rywa­li­za­cję w ćwierć­fi­na­łach Skrzy­dlew­ska Cup 2014. Ostat­nie miej­sce ... Czytaj dalej »

W ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakuje

Kolejna runda meczów ćwierć­fi­na­ło­wych tego­rocz­nego Skrzy­dlew­ska Cup i kolejne – ogromne – emo­cje. W gru­pie w kate­go­rii klas I – ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w uro­czy­stej sesji Rady Miej­skiej, która odbyła się z oka­zji Święta ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska z wizytą w Tomaszowie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego spo­tkała się ze sta­ro­stą toma­szow­skim, Pio­trem Kagan­kie­wi­czem. Celem spo­tka­nia było pozna­nie pro­ble­mów i ocze­ki­wań ... Czytaj dalej »

Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Skrzydlewska Cup

Na gościn­nych Orli­kach Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 114 roze­grane zostały pierw­sze mecze ćwierć­fi­na­łowe Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska ... Czytaj dalej »

Dlaczego 25 maja będą głosowali na Joannę Skrzydlewską?

Czytaj dalej »

Scroll To Top