Home / Tag Archives: poseł Joanna Skrzydlewska (page 30)

Archiwa: poseł Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

Prawo do swobodnego przemieszczania się to podstawa zawodowej mobilności

- 20 lat temu, dzięki Trak­ta­towi z Maastricht, naro­dziło się poję­cie „oby­wa­tel Unii Euro­pej­skiej”. Był to ważny krok w kie­runku ... Czytaj dalej »

Wiadomości24 o akcji “Czujesz się obywatelem Europy?”

Ser­wis dzien­ni­kar­stwa oby­wa­tel­skiego Wiadomości24.pl zachęca do udziału w akcji “Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?”. Aby wziąć w niej udział wystar­czy przy­słać ... Czytaj dalej »

Unia ofiar drogowych wypadków

W wypad­kach dro­go­wych w Unii Euro­pej­skiej w 2011 r. śmierć ponio­sło ponad 30 000 osób, a pra­wie 1 500 000 ... Czytaj dalej »

Dlaczego za ratowanie banków wciąż płacą podatnicy?

- Między rokiem 2008 a koń­cem roku 2011 do sek­tora finan­so­wego wpły­nęła pomoc pań­stwa w wyso­ko­ści prze­kra­cza­ją­cej 1,6 biliona euro ... Czytaj dalej »

Poseł Joanna Skrzydlewska o swej pracy w Brukseli

Jak praca poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej w Par­la­men­cie Euro­pej­skim służy łodzia­nom i miesz­kań­com woje­wódz­twa łódz­kiego? W jaki spo­sób decy­zje podej­mo­wane przez ... Czytaj dalej »

Stop cyberprzestępczości. Parlament zaostrzył kary

Par­la­ment Euro­pej­ski uchwa­lił surow­sze kary za cyber­prze­stęp­stwa. Nowe prze­pisy wyma­gają od państw człon­kow­skich wpro­wa­dze­nia kar nie mniej­szych niż 2 lata pozba­wie­nia ... Czytaj dalej »

Emily O’Reilly z Irlandii Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Par­la­ment  Euro­pej­ski 359 gło­sami wybrał Emily O’Reilly z Irlan­dii na Euro­pej­skiego Rzecz­nika Praw Oby­wa­tel­skich. Czym zaj­muje się rzecz­nik? Bada skargi doty­czące ... Czytaj dalej »

Zdjęcia z wyjazdu do Brukseli i Brugii. Czekamy na kolejne fotograficzne wspomnienia!

Pan Grze­gorz Buczek nade­słał nam zdję­cia z czerw­co­wego wyjazdu do Bruk­seli i Bru­gii na zapro­sze­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej. Dzię­ku­jemy i ... Czytaj dalej »

Motto litewskiej prezydencji: wiarygodna, rozwijająca się i otwarta Europa

Wia­ry­god­ność, wzrost gospo­dar­czy i otwar­tość to prio­ry­tety Litwy na okres jej pół­rocz­nej pre­zy­den­cji w Unii Euro­pej­skiej, która roz­po­czyna się dziś, ... Czytaj dalej »

Lipcowa sesja Parlamentu Europejskiego. O czym zdecydują posłowie?

Ważnym punktem lipcowej (od 1 do 4. 07) sesji plenarnej w Strasburgu będzie debata nad programem działań prezydencji litewskiej oraz wybory Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwszego dnia obrad eurodeputowani skupią się na wkładzie spółdzielni w przezwyciężenie kryzysu oraz bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Czytaj dalej »

Obywatelstwo europejskie. Nowe propozycje, nowe wyzwania

  Od usta­no­wie­nia praw oby­wa­tel­skich UE w trak­ta­cie z Maastricht minęło 20 lat, jed­nak prawa te nie zawsze urze­czy­wist­niają się ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w obronie pracujących niepełnosprawnych

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska wysto­so­wała pisemne zapy­ta­nie do Komi­sji Euro­pej­skiej w spra­wie pro­jektu Komi­sji wpro­wa­dza­ją­cego górny pułap dofi­nan­so­wań dla osób niepełnosprawnych.  ... Czytaj dalej »

Scroll To Top