Home / Tag Archives: poseł Joanna Skrzydlewska (page 4)

Archiwa: poseł Joanna Skrzydlewska

Feed Subscription

O poseł Joannie Skrzydlewskiej mówi prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor ASP

Czytaj dalej »

Tytuł “Budzik potencjału” dla poseł Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, została uho­no­ro­wana w Wie­lu­niu tytu­łem „Budzik poten­cjału”. To dowód uzna­nia za roz­bu­dza­nie euro­pej­skiego poten­cjału ... Czytaj dalej »

Kolejna wygrana żużlowców Orła

W meczu Nice PLŻ osła­biony bra­kiem dwóch pod­sta­wo­wych zawod­ni­ków Orzeł Łódź poko­nał KMŹ Lublin 51:39. Wia­domo było, że w nie­dzielę ... Czytaj dalej »

Rozlosowaliśmy grupy ćwierćfinałowe Skrzydlewska Cup 2014

W obec­no­ści mediów oraz byłych pił­ka­rzy Widzewa: Tade­usza Gapiń­skiego i Wie­sława Wragi, sędziu­ją­cych mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, odbyło ... Czytaj dalej »

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dekada z Europą”

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sem Foto­gra­ficz­nym „Dekada z Europą”, który zor­ga­ni­zo­wał Spe­cjalny Ośro­dek ... Czytaj dalej »

Święto patrona Gimnazjum nr 3 w Sieradzu

Dziś w Gim­na­zjum im. Unii Euro­pej­skiej w Sie­ra­dzu odbyły się obchody święta patrona szkoły połą­czone z uczcze­niem 10. rocz­nicy wej­ścia ... Czytaj dalej »

Dzień Strażaka

W Łodzi świę­to­wano „Dzień Stra­żaka 2014”. Z tej oka­zji w Jed­no­stce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Przy­by­szew­skiego w Łodzi, odbyła ... Czytaj dalej »

5 lat Joanny Skrzydlewskiej

Wielu z nas zasta­na­wia się czym zaj­mują się euro­po­sło­wie w ciągu trwa­ją­cej pięć lat kaden­cji. Wyda­wać się może, że cała ... Czytaj dalej »

Debiutanci w ćwierćfinale Skrzydlewska Cup

Efek­tow­nie zakoń­czyły się łódz­kie eli­mi­na­cje Skrzy­dlew­ska Cup 2014. Debiu­tu­jąca w roz­gryw­kach repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 162, gra­jąc na wła­snym Orliku, ... Czytaj dalej »

IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, objęła swoim patro­na­tem IV Mię­dzysz­kolny Kon­kurs Wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej i Kra­jach Człon­kow­skich, zor­ga­ni­zo­wany ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup żegna się z województwem łódzkim

Na Orli­kach Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 i Gim­na­zjum nr 3 w Skier­nie­wi­cach zakoń­czyły się tego­roczne eli­mi­na­cje Skrzy­dlew­ska Cup dla szkół ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 już bez medalistów sprzed roku

Kolejna nie­spo­dzianka w tego­rocz­nej edy­cji Skrzy­dlew­ska Cup: repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 202, która przed rokiem zdo­była brą­zowy medal poże­gnała się ... Czytaj dalej »

Scroll To Top