Home / Tag Archives: poseł Skrzydlewska

Archiwa: poseł Skrzydlewska

Feed Subscription

Joseph Daul o działalności poseł Skrzydlewskiej

Joseph Daul o poseł Joan­nie Skrzy­dlew­skiej: god­nie repre­zen­tuje Pol­skę i jej inte­resy w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. - Joanna Skrzy­dlew­ska to młody, dyna­miczny ... Czytaj dalej »

Jerzy Buzek o Joannie Skrzydlewskiej: po prostu dobry polityk!

Co sądzi Jerzy Buzek o dzia­łal­no­ści Joanny Skrzy­dlew­skiej w Par­la­men­cie Europejskim? - Z przy­jem­no­ścią obser­wuję sku­tecz­ność dzia­łań poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej ... Czytaj dalej »

Gwarancje dla młodzieży” inwestycją w przyszłość

„Gwa­ran­cja dla mło­dzieży: wpro­wa­dze­nie jej w życie”, to tytuł debaty jaka odbyła się w Komi­sji Euro­pej­skiej, w Bruk­seli. Prze­ma­wiali m.in. ... Czytaj dalej »

Profesor Danuta Hübner o poseł Joannie Skrzydlewskiej

Prof. Danuta Hüb­ner o Joan­nie Skrzy­dlew­skiej: bar­dzo dobrze repre­zen­tuje woje­wódz­two łódz­kie w Par­la­men­cie Europejskim. Co sądzi prof. Danuta Hübner o dzia­łal­no­ści ... Czytaj dalej »

Raport w sprawie pracy dla młodych zdobył największe uznanie

Raport z kaden­cji poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej pod­su­mo­wał dotych­cza­sową dzia­łal­ność eurodeputowanej. Na stro­nie inter­ne­to­wej, gdzie znaj­duje się pełen raport, poprzez gło­so­wa­nie  ... Czytaj dalej »

EPP Group Study Days

W dniach od 16 do 18 czerwca odbyło się wyjaz­dowe posie­dze­nie frak­cji Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w Albu­fe­irze, w Portugalii. Pod­czas ... Czytaj dalej »

Absolutnie nie czuję się przegrana - wywiad z Joanną Skrzydlewską dla Dziennika Łódzkiego

Mar­cin Darda Dzien­nik Łódzki: For­mal­nie do 1 lipca jest Pani euro­de­pu­to­waną. Co dalej zawodowo? Joanna Skrzy­dlew­ska, posłanka do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup trenowali z Michałem Probierzem

Repre­zen­tanci Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 ze Skier­nie­wic, zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014 w kate­go­rii klas I – III, tre­no­wali ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014 potrenują z Michałem Probierzem

W sobotę na głów­nej pły­cie sta­dionu Widzewa zwy­cięzcy tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup spo­tkają się na tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, ... Czytaj dalej »

Finał międzyszkolnego konkursu „Razem zapobiegamy pożarom”

W Szkole Podstawowej nr 202 w Nowosolnej, odbył się już po raz piąty finał edycji mię­dzysz­kol­nego konkursu „Razem zapo­bie­gamy pożarom”. ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski bez tajemnic - eurolekcje w Pabianicach

W pabia­nic­kim Zespole Szkół nr 1, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyła się lek­cja o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich ... Czytaj dalej »

Wpadnijcie do Uniejowa, bo warto

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska wzięła udział w obcho­dach jubi­le­uszu budowy Uzdro­wi­ska Ter­mal­nego Uniejów. Uro­czy­ste otwar­cie obiektu, w tym rów­nież boisk pod­grze­wa­nych ... Czytaj dalej »

Scroll To Top