Home / Tag Archives: poseł Skrzydlewska (page 10)

Archiwa: poseł Skrzydlewska

Feed Subscription

Alex Bruno z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

  Bra­zy­lij­czyk Alex Bruno oka­zał się naj­lep­szym pił­ka­rzem Widzewa w ligo­wym meczu z Lechem Poznań roze­gra­nym na sta­dio­nie przy al. ... Czytaj dalej »

O Parlamencie rozmawialiśmy z młodzieżą w Piotrkowie Trybunalskim

W Gim­na­zjum nr 1 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy eurodeputowanego. Lek­cje ... Czytaj dalej »

10 marca zaczynamy zapisy do Skrzydlewska Cup 2014

Już w ponie­dzia­łek roz­po­czy­nają się zapisy do trze­ciej edy­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup. Jak co roku w tur­nieju grają szkolne ... Czytaj dalej »

Warsztaty w Sieradzu

  Kolejne warsz­taty szko­le­niowe słu­żące pogłę­bia­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych oraz kształ­to­wa­niu umie­jęt­no­ści pomoc­nych  w rela­cjach zawo­do­wych i rodzin­nych, tym razem odbyły ... Czytaj dalej »

Wielkie Bilety 2014 przyznane

Pod­czas uro­czy­stego spo­tka­nia w Hotelu Kac­per­ski w Kon­stan­ty­no­wie Łódz­kim, już po raz 21. wrę­czone zostały Wiel­kie Bilety. Redak­cja “Wiadomoci-43bis” przy­znaje ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Topoli Królewskiej

W Gim­na­zjum im. Cze­sława Miło­sza w Topoli Kró­lew­skiej odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. ... Czytaj dalej »

Spotkanie z mieszkańcami Jaksonka

W miniony week­end w świe­tlicy wiej­skiej w Jak­sonku odbyło się spo­tka­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej z mieszkańcami. Tema­tem spo­tka­nia zor­ga­ni­zo­wa­nego wspól­nie ... Czytaj dalej »

Budowa Wojewódzkiego Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości w Łodzi rozpoczęta

Łódzka Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. zor­ga­ni­zo­wała uro­czy­ste wmu­row­nie kamie­nia węgiel­nego pod budowę nowej inwe­sty­cji Woje­wódz­kiego Cen­trum Biz­nesu i Przed­się­bior­czo­ści w ... Czytaj dalej »

Kolejny raz byliśmy w Zgierzu na eurolekcji

Tym razem w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Jana Pawła II w Zgie­rzu , z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyła się ... Czytaj dalej »

Ważne terminy dla programu Erasmus +

Przy­po­mi­namy, że 17 marca 2014 roku upływa ter­min skła­da­nia wnio­sków do akcji 1 pro­gramu, w zakre­sie mobil­no­ści kadry edu­ka­cyj­nej pra­cu­ją­cej ... Czytaj dalej »

W Skierniewicach powtórka z warsztatów: druga edycja dla pań

Kolejne warsz­taty słu­żące kształ­to­wa­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych odbyły się ponow­nie w Skierniewicach. Poprzed­nie, zor­ga­ni­zo­wane w tym mie­ście kilka tygo­dni temu, cie­szyły ... Czytaj dalej »

Erasmus+ bez tajemnic [Zdjęcia]

Na Kon­fe­ren­cji „Era­smus Plus” wiel­kim wyzwa­niem dla woje­wódz­twa łódz­kiego, zgro­ma­dzili się przed­sta­wi­ciele wyż­szych uczelni, szkół wszyst­kich szcze­bli, fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń i ... Czytaj dalej »

Scroll To Top