Home / Tag Archives: poseł Skrzydlewska (page 4)

Archiwa: poseł Skrzydlewska

Feed Subscription

Zagraj w Biznesowej Lidze Pomocy

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w kon­fe­ren­cji pra­so­wej poprze­dza­ją­cej II edy­cję meczu cha­ry­ta­tyw­nego „Biz­ne­sowa Liga Pomocy”. W tym ... Czytaj dalej »

W ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakuje

Kolejna runda meczów ćwierć­fi­na­ło­wych tego­rocz­nego Skrzy­dlew­ska Cup i kolejne – ogromne – emo­cje. W gru­pie w kate­go­rii klas I – ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w uro­czy­stej sesji Rady Miej­skiej, która odbyła się z oka­zji Święta ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska z wizytą w Tomaszowie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego spo­tkała się ze sta­ro­stą toma­szow­skim, Pio­trem Kagan­kie­wi­czem. Celem spo­tka­nia było pozna­nie pro­ble­mów i ocze­ki­wań ... Czytaj dalej »

Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Skrzydlewska Cup

Na gościn­nych Orli­kach Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 114 roze­grane zostały pierw­sze mecze ćwierć­fi­na­łowe Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska ... Czytaj dalej »

Tytuł “Budzik potencjału” dla poseł Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, została uho­no­ro­wana w Wie­lu­niu tytu­łem „Budzik poten­cjału”. To dowód uzna­nia za roz­bu­dza­nie euro­pej­skiego poten­cjału ... Czytaj dalej »

Donald Tusk przedstawił kandydatkę Joannę Skrzydlewską

W sobotę w War­sza­wie pre­mier Donald Tusk przed­sta­wił kan­dy­datki PO do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Szef rządu przy­po­mniał, że na trzy­na­ście list ... Czytaj dalej »

Rozlosowaliśmy grupy ćwierćfinałowe Skrzydlewska Cup 2014

W obec­no­ści mediów oraz byłych pił­ka­rzy Widzewa: Tade­usza Gapiń­skiego i Wie­sława Wragi, sędziu­ją­cych mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, odbyło ... Czytaj dalej »

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dekada z Europą”

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sem Foto­gra­ficz­nym „Dekada z Europą”, który zor­ga­ni­zo­wał Spe­cjalny Ośro­dek ... Czytaj dalej »

Święto patrona Gimnazjum nr 3 w Sieradzu

Dziś w Gim­na­zjum im. Unii Euro­pej­skiej w Sie­ra­dzu odbyły się obchody święta patrona szkoły połą­czone z uczcze­niem 10. rocz­nicy wej­ścia ... Czytaj dalej »

Dzień Strażaka

W Łodzi świę­to­wano „Dzień Stra­żaka 2014”. Z tej oka­zji w Jed­no­stce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Przy­by­szew­skiego w Łodzi, odbyła ... Czytaj dalej »

Pamięci dzieci, ofiar wojny

Fede­ra­cja Kom­ba­tanc­kich Związ­ków Dzieci Ofiar Wojny RP zor­ga­ni­zo­wała obchody upa­mięt­nia­jące dzieci, ofiary wojny. Z tej oka­zji przy pamiąt­ko­wej tablicy umiesz­czo­nej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top