Home / Tag Archives: prawa obywatela Europy (page 4)

Archiwa: prawa obywatela Europy

Feed Subscription

Daria Jurkowska: zawiedli mnie polscy politycy i Unia niewiele tu zmieni

- Odpo­wiedź, czy czuję się oby­wa­te­lem Europy jest skom­pli­ko­wana. Z jed­nej strony tak, z dru­giej nie, cho­ciaż Pol­ska bar­dzo się ... Czytaj dalej »

Kinga Ratajczyk: Unia Europejska jest mi przydatna

- Czuje się oby­wa­telką UE, ponie­waż dużo zmie­niło się w naszym kraju - dostrzega Kinga Rataj­czyk w wypo­wie­dzi nade­sła­nej na ... Czytaj dalej »

Patrycja Lewnadowska: swoje miejsce widzę poza Europą

- Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Moja odpo­wiedź musi pozo­stać nie­pełna ze względu na mój młody wiek Od kiedy mam ... Czytaj dalej »

Adrian Russ: Czuję się obywatelem Europy, bo mogę pracować w każdym z krajów Unii

Czuję się oby­wa­te­lem Europy z wielu powo­dów. Jed­nym z nich jest to, że mamy otwarte gra­nice. Pamię­tam jak daw­niej, gdy ... Czytaj dalej »

Czy czuję się obywatelem Europy? Czuję się oszukany - mówi Łukasz Marzec

Niby żyję w tym samym świecie co Niemiec, Holender, Hiszpan i Grek, a jednak nie czuję się takim samym Europejczykiem jak wcześniej przeze mnie wymienieni. Mam szansę na zarobki w granicy 1500 zł przy wynagrodzeniu za tą samą pracę dla pierwszych dwóch liczoną w euro. Mam poczucie, że czuję się gdzieś w tym wszystkim oszukany, a mój kraj i mnie samego pomija to co dobre na zachodzie, a niesprawiedliwie dotyka to co negatywne w samej UE i jej decyzjach. Czytaj dalej »

Unia Europejska pomaga mi w rozwoju - uważa Anna Gierczak

- Oczywiście, że czuję się obywatelką Europy - stwierdza p. Anna Gierczak w materiale przesłanym na nasz konkurs Europejski Rok Obywateli. - Wszystko, co zjednoczona Europa daje naszemu państwu pomaga mi w rozwoju i ułatwia życie wielu ludzi. Czytaj dalej »

Jestem Polką, jestem Europejką - mówi poseł Joanna Skrzydlewska

- Czuję się stu­pro­cen­tową Euro­pejką, świa­domą praw i obo­wiąz­ków, jakie z tego wyni­kają - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Napisz, pokaż się wszystkim

Pol­ska już od dzie­wię­ciu lat jest kra­jem człon­kow­skim Unii Euro­pej­skiej. Sporo czasu, prawda? Obcho­dzi­li­śmy lub tylko odno­to­wy­wa­li­śmy, mniej lub bar­dziej ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: edukacja dzieci

Jako oby­wa­tele UE Twoje dzieci mają prawo cho­dzić do szkoły w każ­dym kraju UE , na takich samych warun­kach jak oby­wa­tele tego kraju. ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: pobyt w innym kraju krótszy niż trzy miesiące

Jako oby­wa­tel Unii Euro­pej­skiej masz prawo do pobytu w innym kraju Unii, Islan­dii, Lich­te­in­ste­inie lub Nor­we­gii. W przy­padku pobytu krót­szego niż trzy ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: głosowanie i kandydowanie podczas wyborów

Jeśli miesz­kasz w kraju Unii innym niż Pol­ska, przy­słu­guje Ci prawo gło­so­wa­nia i kan­dy­do­wa­nia wybo­rach samo­rzą­do­wych oraz euro­pej­skich odby­wa­ją­cych się w tym kraju. Musisz przy tym ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: zasiłek dla bezrobotnych i poszukiwanie pracy

Z reguły, aby pobie­rać zasi­łek dla bez­ro­bot­nych, trzeba miesz­kać w kraju, który zasi­łek wypłaca. Jed­nak  w przy­padku poszu­ki­wa­nia pracy można ... Czytaj dalej »

Scroll To Top