Home / Tag Archives: prawa obywatela Unii Europejskiej (page 6)

Archiwa: prawa obywatela Unii Europejskiej

Feed Subscription

Czujesz się obywatelem Europy? W pełni tak - mówi Małgorzata Janiak

- Każdy z nas czuje się Pola­kiem; miesz­kamy w Pol­sce, mówimy po pol­sku, hoł­du­jemy pol­skim tra­dy­cjom. Jed­nak nie zapo­mi­na­jąc o swo­jej ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Tak, ale Polska jest na pierwszym miejscu

Czujesz się obywatelem Europy? Nasze konkursowe pytanie zadaliśmy Bartłomiejowi Urbańskiemu, kolejnemu wolontariuszowi, zaangażowanemu w Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu "Kontakt". Czytaj dalej »

Arkadiusz Olczak: obywatelstwo Unii? Tak, ale przede wszystkim jestem obywatelem Rzeczpospolitej

- Nie podoba mi się, że zapo­mi­namy o swych korze­niach, choćby miej­scach i oko­licz­no­ściach naszej naro­do­wej mar­ty­ro­lo­gii,  w imię tego, ... Czytaj dalej »

Czujecie się obywatelami Europy? Teatr Trzcina mówi “tak”!

Jest lipiec 2013 r. Śmiało mogę powie­dzieć,  że nie tylko ja, ale cały Teatr „TRZCINA”, któ­rego jestem mene­dże­rem, czu­jemy się ... Czytaj dalej »

Obywatel Europy? Czuję się nim, bo nim jestem…

“‘TAK - CZUJĘ SIĘ OBYWATELEM EUROPY… DLATEGO, ŻE NIM PO PROSTU JESTEM…” Taką oto, krótką, acz tre­ściwą wypo­wiedź, przy­słał nam ... Czytaj dalej »

Czujesz się obywatelem Europy? Napisz, pokaż się wszystkim

Pol­ska już od dzie­wię­ciu lat jest kra­jem człon­kow­skim Unii Euro­pej­skiej. Sporo czasu, prawda? Obcho­dzi­li­śmy lub tylko odno­to­wy­wa­li­śmy, mniej lub bar­dziej ... Czytaj dalej »

Obywatelstwo europejskie. Nowe propozycje, nowe wyzwania

  Od usta­no­wie­nia praw oby­wa­tel­skich UE w trak­ta­cie z Maastricht minęło 20 lat, jed­nak prawa te nie zawsze urze­czy­wist­niają się ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: edukacja dzieci

Jako oby­wa­tele UE Twoje dzieci mają prawo cho­dzić do szkoły w każ­dym kraju UE , na takich samych warun­kach jak oby­wa­tele tego kraju. ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: pobyt w innym kraju krótszy niż trzy miesiące

Jako oby­wa­tel Unii Euro­pej­skiej masz prawo do pobytu w innym kraju Unii, Islan­dii, Lich­te­in­ste­inie lub Nor­we­gii. W przy­padku pobytu krót­szego niż trzy ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: głosowanie i kandydowanie podczas wyborów

Jeśli miesz­kasz w kraju Unii innym niż Pol­ska, przy­słu­guje Ci prawo gło­so­wa­nia i kan­dy­do­wa­nia wybo­rach samo­rzą­do­wych oraz euro­pej­skich odby­wa­ją­cych się w tym kraju. Musisz przy tym ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: zasiłek dla bezrobotnych i poszukiwanie pracy

Z reguły, aby pobie­rać zasi­łek dla bez­ro­bot­nych, trzeba miesz­kać w kraju, który zasi­łek wypłaca. Jed­nak  w przy­padku poszu­ki­wa­nia pracy można ... Czytaj dalej »

Twoje prawa: świadczenia rodzinne

W razie prze­pro­wadzki za gra­nicę w ramach Unii Euro­pej­skiej, należy pamię­tać, że mogą tam ist­nieć różne rodzaje świad­czeń rodzin­nych, np: ... Czytaj dalej »

Scroll To Top