Home / Tag Archives: Radomsko

Archiwa: Radomsko

Feed Subscription

O zjednoczonej Europie w Radomsku

Szkolny Klub Euro­pej­ski “Mło­dzież dla Europy” ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 7  im. Romu­alda Trau­gutta w Radom­sku zor­ga­ni­zo­wał kolejną już edy­cję Powia­to­wego ... Czytaj dalej »

W Radomsku rusza najnowocześniejsza odlewnia żeliwa

W Radom­sku ruszyła naj­no­wo­cze­śniej­sza w Pol­sce i jedna z naj­no­wo­cze­śniej­szych na świe­cie odlew­nia żeliwa sza­rego i sferoidalnego. To inwe­sty­cja Fabryki ... Czytaj dalej »

Premier Donald Tusk odwiedził Strzałków

Donald Tusk, pre­mier RP, odwie­dził Strzał­ków (powiat radomsz­czań­ski), gdzie spo­tkał się z miesz­kań­cami i odwie­dził Wandę Gaw­ron. Pani Wanda two­rzy ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Radomsku! Byliśmy w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym Nr 5

W Zespole Szkolno - Gim­na­zjal­nym Nr 5 w Radom­sku, z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Poselskie wsparcie zaowocuje kompleksem boisk w Radomsku

Przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w dziel­nicy Kowa­lo­wiec w Radom­sku, powsta­nie wie­lo­funk­cyjne boisko. Będzie to moż­liwe dzięki dofi­nan­so­wa­niu z Mini­ster­stwa Sportu, jakie wła­dze ... Czytaj dalej »

Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej - konkurs w Radomsku [Zdjęcia]

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, była gościem spe­cjal­nym kon­kursu wie­dzy pn. „Jeste­śmy oby­wa­te­lami Unii Europejskiej”. Orga­ni­za­to­rem kon­kursu był Oddział Pol­skiego Towa­rzy­stwa Histo­rycz­nego w Radom­sku ... Czytaj dalej »

Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej - konkurs w Radomsku

Oddział Pol­skiego Towa­rzy­stwa Histo­rycz­nego w Radom­sku zor­ga­ni­zo­wał kon­kurs wie­dzy pn. „Jeste­śmy oby­wa­te­lami Unii Europejskiej”. Uczest­ni­czyli w nim ucznio­wie ze szkół ... Czytaj dalej »

Poseł Joanna Skrzydlewska patronuje klasie gimnazjalnej o profilu europejskim

  Rok szkolny 2013/2014 roz­po­częty.  Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, uczest­ni­czyła w uro­czy­stej inau­gu­ra­cji nowego roku szkol­nego w Zespole ... Czytaj dalej »

Poseł Joanna Skrzydlewska patronuje klasie gimnazjalnej o profilu europejskim

  Rok szkolny 2013/2014 roz­po­częty.  Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, uczest­ni­czyła w uro­czy­stej inau­gu­ra­cji nowego roku szkol­nego w Zespole ... Czytaj dalej »

Być obywatelem Europy jest trendy - pisze Adriana Sztranek

- Ciężko mi uwierzyć, że od wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło już 9 lat. To prawie połowa mojego życia, a zarazem najwyższy czas, aby odpowiedzieć na pytanie czy czuję się obywatelką Europy. Zdecydowanie tak! - pisze Adriana Sztranek w naszej debacie Europejski Rok Obywateli. - Bez wahania mogę powiedzieć o sobie tak powiedzieć, bo przecież decyzje podejmowane przez Unię Europejską są obecne w moim życiu, ale także i mieszkańców pozostałych państw członkowskich. Czytaj dalej »

Czy basen zbudowany bez unijnej pomocy byłby płytszy - pyta Dawid Matyasik

- Czy jestem oby­wa­te­lem Europy? Bar­dzo ciężko jest odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, zwłasz­cza oso­bie w moim wieku, która dopiero zaczyna ... Czytaj dalej »

Europejka? Będę nią w przyszłości - pisze Dorota Bober

“Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy?” Jest to dość trudne dla mnie pyta­nie. Nigdy raczej nie zasta­na­wia­łam się nad tym i ... Czytaj dalej »

Scroll To Top