Home / Tag Archives: regionalny program operacyjny

Archiwa: regionalny program operacyjny

Feed Subscription

W gminie Koluszki niebawem rusza budowa. Baseny, ścieżki i co jeszcze?

Ska­te­park, szlak tury­styczny i kom­pleks base­nów - to wszystko powsta­nie nie­ba­wem w gmi­nie Koluszki by popra­wić jej kon­ku­ren­cyj­ność gospo­dar­czą dzięki ... Czytaj dalej »

Regionalny Program Operacyjny: 9 miliardów złotych dla łódzkiego

Pod koniec marca, pod­czas spo­tka­nia z samo­rzą­dow­cami woje­wódz­twa łódz­kiego, zarząd woje­wódz­twa przed­sta­wił sza­cun­kowe wskaź­niki Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego  Woje­wódz­twa Łódz­kiego na ... Czytaj dalej »

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

W Łowi­czu zakoń­czyły się kon­sul­ta­cje spo­łeczne dla pół­noc­nej czę­ści woje­wódz­twa łódzkiego. W spo­tka­niu orga­ni­zo­wa­nym przez Urząd Mar­szał­kow­ski udział wziął Tomasz ... Czytaj dalej »

Scroll To Top