Home / Tag Archives: Sejmik Województwa Łódzkiego

Archiwa: Sejmik Województwa Łódzkiego

Feed Subscription

Najlepsi artyści, zespoły i projekty z nagrodami Sejmiku Województwa Łódzkiego

32 nagrody dla naj­waż­niej­szych arty­stów i naj­waż­niej­szych wyda­rzeń mija­ją­cego roku przy­znał Sej­mik Woje­wódz­twa Łódzkiego. Na nagrody prze­zna­czona została kwota 150 tys. ... Czytaj dalej »

Poznaliśmy wyniki głosowania. Jestem wdzięczna za 23 102 głosy

Moi dro­dzy, po dłu­gim cza­sie pozna­li­śmy wyniki gło­so­wa­nia do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego. Wszyst­kim 23102 łodzian­kom i łodzia­nom, któ­rzy oddali na ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: mam pomysł na Łódzkie!

Dla­czego kan­dy­duję, co zro­bi­łam dotąd, jak widzę moje woje­wódz­two: o tym wszyst­kim w roz­mo­wie z cyklu “Mam pomysł na Łódzkie!”: Czytaj dalej »

Znajome nazwiska na listach kandydatów w wyborach to nie przypadek - zauważa Dziennik Łódzki

Redak­tor Mar­cin Darda w Dzien­niku Łódz­kim opi­suje cie­kawe efekty ana­lizy nazwisk kan­dy­da­tów w listo­pa­do­wych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Skąd na liście KNP ... Czytaj dalej »

Dlaczego kandyduję do Sejmiku Województwa Łódzkiego?

Dla­czego kan­dy­duję do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego? Kan­dy­duję, bo nie zga­dzam się z powszech­nie powta­rza­nymi opi­niami, gło­szą­cymi, że: “Sej­mik to insty­tu­cja która ... Czytaj dalej »

Kandydaci z listy PO do Sejmiku Województwa Łódzkiego zaprezentowani

O man­daty rad­nych Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego z łódz­kiej listy Plat­formy Oby­wa­tel­skiej ubie­gają się: Hanna Zda­now­ska, Joanna Skrzy­dlew­ska, Mar­cin Bugaj­ski, Tomasz Pio­trow­ski oraz Anna ... Czytaj dalej »

Onet.pl o kandydatach do Sejmiku Województwa Łódzkiego

“Pierw­sze miej­sce na liście do sej­miku woje­wódz­twa należy do obec­nej pre­zy­dent Łodzi Hanny Zda­now­skiej. Na dru­gim zna­la­zła się była euro­po­słanka ... Czytaj dalej »

Scroll To Top