Home / Tag Archives: seksualizacja dziewczynek

Archiwa: seksualizacja dziewczynek

Feed Subscription

O seksualizacji dziewczynek w konkursie “Jestem szefową”

Dobiegła końca IV edycja konkursu organizowanego przez Agnieszkę Kozłowską- Rajewicz, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W uroczystej gali w KPRM uczestniczyli m.in. minister zdrowia Bartłomiej Arłukowicz oraz Joanna Berdzik podsekretarz satnu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Upominki dla wszystkich 20 finalistek wręczyła Karolina Malczyk-Rokicińska - pełnomocniczka Prezydent Miasta st. Warszawy ds. Równego Traktowania. Byli również obecni posłowie: Magdalena Kochan, Adam Szejnfeld, oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukaciejewska. Wśród wielu wyróżnionych znalazła się Magdalena Szankowska uczennica LO im. Adama Mickiewicza w Górze, której nagrodę rzeczową od poseł Skrzydlewskiej wręczył Tomasz Dominiak. Czytaj dalej »

W Polityce”: seksualizacja dziewczynek i lewica w PE

Ser­wis wPolityce.pl infor­muje o wyni­kach gło­so­wa­nia nad spra­woz­da­niem na temat sek­su­ali­za­cji dziew­czy­nek. Spra­woz­da­nie zostało przy­go­to­wane przez poseł Joannę Skrzydlewską. - ... Czytaj dalej »

Nie ma zgody na ochronę dzieci przed treściami erotycznymi!

Komi­sja praw kobiet i rów­no­upraw­nie­nia odrzu­ciła w środę gło­sami socja­li­stów, libe­ra­łów i zie­lo­nych spra­woz­da­nie Joanny Skrzy­dlew­skiej poświę­cone sek­su­ali­za­cji dziewczynek. - ... Czytaj dalej »

Euractiv.pl cytuje poseł Skrzydlewską

          “Sek­su­ali­za­cja to narzu­ca­nie dzie­ciom i mło­dzieży sek­su­al­no­ści doro­słych, na którą one w danym momen­cie swo­jego ... Czytaj dalej »

Natemat.pl o seksualizacji dziewczynek

“Biu­sto­no­sze, szpilki i szminki dla małych dziew­czy­nek. Eks­perci: To kusze­nie pedo­fi­lów” – tytu­łuje swój mate­riał w ser­wi­sie naTemat.pl Marta Paw­łow­ska. ... Czytaj dalej »

Scroll To Top