Home / Tag Archives: sesja plenarna

Archiwa: sesja plenarna

Feed Subscription

Ostatnia sesja plenarna PE w tej kadencji tym razem w Strasbourgu

Sesja ple­narna w Stras­bo­urgu, która odbę­dzie się w kwiet­niu w dniach 14 - 17, będzie ostat­nią w tej kaden­cji. W maju ... Czytaj dalej »

14 - 17 kwietnia 2014 r. - Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Najbliższa minisesja PE

Sesja w Bruk­seli roz­pocz­nie się 2 kwiet­nia od debaty doty­czą­cej wspól­nej poli­tyki zagra­nicz­nej i bez­pie­czeń­stwa. Następ­nie posło­wie będą roz­ma­wiać o sytu­acji ... Czytaj dalej »

2 - 3 kwietnia 2014 r. - Sesja plenarna w Brukseli

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

O czym tym razem będą dyskutowali posłowie w Strasbourgu?

Mar­cowa sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 10 – 13 marca i roz­pocz­nie się od rocz­nego spra­woz­da­nia Euro­pej­skiego ... Czytaj dalej »

Strasbourg 24 – 27 lutego, sesja plenarna

Debatą prio­ry­te­tową naj­bliż­szej sesji ple­nar­nej będzie Euro­pej­ski Semestr i tematy doty­czące koor­dy­na­cji poli­tyki gospo­dar­czej w zakre­sie aspek­tów spo­łecz­nych i poli­tyki ... Czytaj dalej »

24 - 27 lutego 2014 r. - Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Parlament Europejski po stronie pasażerów samolotów

Pod­czas sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego posło­wie prze­gło­so­wali zmiany  doty­czące praw pasa­że­rów podró­żu­ją­cych samo­lo­tami. Korekty doty­czą odwo­ła­nia i opóź­nie­nia lotu, utraty ... Czytaj dalej »

Strasbourg 3 – 6 lutego 2014 roku, sesja PE

Pro­mo­wa­nie swo­bod­nego prze­pływu, poprzez uprosz­cze­nie doku­men­tów urzę­do­wych oraz przy­szłość małych gospo­darstw rol­nych, to tematy, jakimi zajmą się posło­wie pod­czas pierw­szego ... Czytaj dalej »

Dyskryminacja Polaków na Litwie położyła się cieniem na litewskiej prezydencji

Dziś w Par­la­men­cie Euro­pej­skim w Stras­burgu odbyło się pod­su­mo­wa­nie litew­skiej pre­zy­den­cji. Dalia Gry­bau­ska­ite, pre­zy­dent Litwy, zebrała wiele pochwał za sku­tecz­ność ... Czytaj dalej »

Pierwsza w tym roku sesja plenarna

W dniach 13 – 16 stycz­nia w Stras­bo­urgu odbę­dzie się pierw­sza w tym roku sesja plenarna. Pierw­szego dnia posło­wie wezmą ... Czytaj dalej »

Strasbourg 9 – 12 grudnia 2013 r ostatnia w tym roku sesja PE

Ostat­nia w tym roku sesja w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 9 – 12 grudnia. Roz­pocz­nie się ona deba­tami na ... Czytaj dalej »

Scroll To Top