Home / Tag Archives: sesja plenarna (page 2)

Archiwa: sesja plenarna

Feed Subscription

Przed sesją PE: Strasbourg 18 – 21 listopada 2013r.

Naj­bliż­sza sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 18 – 21 listopada.  Pro­jekt porządku dzien­nego sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu 18 - ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski uchwalił stanowisko w sprawie budżetu Unii na 2014 rok

Kwoty w wydat­kach na bada­nia oraz zatrud­nie­nie na rok 2014 obcięte przez Radę, zostały przy­wró­cone przez euro­de­pu­to­wa­nych pod­czas gło­so­wa­nia na ... Czytaj dalej »

Strasbourg 21 – 24 października 2013 r. kolejna sesja PE

Kolejna sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 21 – 24 października. To już druga sesja w tym mie­siącu. ... Czytaj dalej »

21 - 24 października 2013 r. - Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Lipcowa sesja Parlamentu Europejskiego. O czym zdecydują posłowie?

Ważnym punktem lipcowej (od 1 do 4. 07) sesji plenarnej w Strasburgu będzie debata nad programem działań prezydencji litewskiej oraz wybory Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwszego dnia obrad eurodeputowani skupią się na wkładzie spółdzielni w przezwyciężenie kryzysu oraz bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Czytaj dalej »

Praca dla młodych: spotkanie z youth organisation of European People’s Party

Poseł Skrzydlewska spotkała się we wtorek 25 czerwca z przedstawicielami organizacji młodych aktywistów Europejskiej Parti Ludowej (YEPP) w celu przedyskutowania kwestii bezrobocia wśród młodych. W czerwcu, organizacja YEPP wystosowała list otwarty do przedstawicieli instytucji unijnych, w tym do europosłów, w którym zaproponowała wdrożenie trzech rozwiązań mających na celu zmniejszenie bezrobocia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy dla młodych ludzi. Czytaj dalej »

Euractiv o rezolucji Joanny Skrzydlewskiej w sprawie bezrobocia

Serwis Euractiv.com przypomina o przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie bezrobocia młodych. I cytuje poseł Skrzydlewską: - (...) Mimo działań, które już podjęto, jestem coraz bardziej zaniepokojona sytuacją młodych ludzi na rynku pracy. (...) Dlatego należy natychmiast wdrożyć gwarancje dla młodzieży jako rozwiązanie tymczasowe dla młodych, bezrobotnych Europejczyków." Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 10 – 13 grudnia 2012 r

Ostat­nia w tym roku sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 10 – 13 grud­nia. Pierw­szego dnia poru­szone zostaną ... Czytaj dalej »

PE przyjął projekt rezolucji w sprawie ochrony dzieci w świecie cyfrowym

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dzi­siaj pro­jekt rezo­lu­cji w spra­wie ochrony dzieci w świe­cie cyfrowym. Mło­dzi Euro­pej­czycy spę­dzają aż do 40 godzin ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 19 – 22 listopada 2011 r.

Listo­pa­dowa sesja w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 19 – 22 listo­pada, a roz­pocz­nie się od dwóch debat. Pierw­sza doty­czyć ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 25 – 26 października 2012 roku

Waż­nym punk­tem paź­dzier­ni­ko­wej sesji ple­nar­nej w Stras­burgu będzie debata nad ryn­kami instru­men­tów finan­so­wych oraz sto­sun­kami han­dlo­wymi pomię­dzy Unią Euro­pej­ską a ... Czytaj dalej »

Kolejna rekomendacja w sprawie odrzucenia umowy ACTA

Euro­po­sło­wie z komi­sji han­dlu mię­dzy­na­ro­do­wego zare­ko­men­do­wali całemu Par­la­men­towi Euro­pej­skiemu odrzu­ce­nie kon­tro­wer­syj­nej umowy o zwal­cza­niu han­dlu arty­ku­łami pod­ra­bia­nymi (ACTA). Reko­men­da­cję wio­dą­cej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top