Home / Tag Archives: Skierniewice

Archiwa: Skierniewice

Feed Subscription

12 milionów zł dla Skierniewic na al. Pieniążka

W Skier­nie­wi­cach wice­mar­sza­łek woj. łódz­kiego Dariusz Klim­czak, czło­nek zarządu woje­wódz­twa Joanna Skrzy­dlew­ska i pre­zy­dent Skier­nie­wic Krzysz­tof Jaż­dżyk pod­pi­sali umowę ws. ... Czytaj dalej »

Zapraszam na III Ogólnopolski Marsz Seniora do Skierniewic

Poseł Dorota Rut­kow­ska zor­ga­ni­zo­wała tego­roczny, III Ogól­no­pol­ski Marsz Seniora - Skier­nie­wice 2014, który odbę­dzie się już w naj­bliż­szą nie­dzielę, 28 ... Czytaj dalej »

W Skierniewicach powtórka z warsztatów: druga edycja dla pań

Kolejne warsz­taty słu­żące kształ­to­wa­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych odbyły się ponow­nie w Skierniewicach. Poprzed­nie, zor­ga­ni­zo­wane w tym mie­ście kilka tygo­dni temu, cie­szyły ... Czytaj dalej »

Jak skutecznie spełniać marzenia?

- Aby sku­tecz­nie speł­niać marze­nia należy wyzna­czyć kon­kretne cele i osią­gać je poprzez reali­za­cję zadań pro­wa­dzą­cych do nich. Ważne, aby ... Czytaj dalej »

Cele, motywacja, efekt! Warto było przyjść na szkolenie w Skierniewicach! [Zdjęcia]

Jak reali­zo­wać zało­żone cele? Jak moty­wo­wać się do dzia­ła­nia? I jak speł­niać marze­nia? - odpo­wie­dzi na takie pyta­nia szu­kali miesz­kańcy ... Czytaj dalej »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapra­szamy na
BEZPŁATNE SZKOLENIA
Dozent steht an der Tafel im BWL-Seminar an der Uni

W Skierniewicach seniorzy maszerowali wśród jabłoni [Wideo]

Pra­wie 60 osób wzięło udział w II Ogól­no­pol­skim Mar­szu Seniora – Skier­nie­wice 2013, który odbył się w Sadzie Pomo­lo­gicz­nym. Orga­ni­za­to­rem ... Czytaj dalej »

Marsz Seniora w Skierniewicach. Zapraszamy!

W naj­bliż­szą sobotę, 28 wrze­śnia o godz. 11 w Sadzie Pomo­lo­gicz­nym w Skier­nie­wi­cach, roz­pocz­nie się II Ogól­no­pol­ski Marsz Seniora. Orga­ni­za­torką ... Czytaj dalej »

Poseł Skrzydlewska gościem XXXVI Święta kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem tego­rocz­nego XXXVI Święta kwia­tów, owo­ców i warzyw, które odbyło się w miniony ... Czytaj dalej »

Być obywatelem Europy jest trendy - pisze Adriana Sztranek

- Ciężko mi uwierzyć, że od wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło już 9 lat. To prawie połowa mojego życia, a zarazem najwyższy czas, aby odpowiedzieć na pytanie czy czuję się obywatelką Europy. Zdecydowanie tak! - pisze Adriana Sztranek w naszej debacie Europejski Rok Obywateli. - Bez wahania mogę powiedzieć o sobie tak powiedzieć, bo przecież decyzje podejmowane przez Unię Europejską są obecne w moim życiu, ale także i mieszkańców pozostałych państw członkowskich. Czytaj dalej »

Czy basen zbudowany bez unijnej pomocy byłby płytszy - pyta Dawid Matyasik

- Czy jestem oby­wa­te­lem Europy? Bar­dzo ciężko jest odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, zwłasz­cza oso­bie w moim wieku, która dopiero zaczyna ... Czytaj dalej »

Europejka? Będę nią w przyszłości - pisze Dorota Bober

“Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy?” Jest to dość trudne dla mnie pyta­nie. Nigdy raczej nie zasta­na­wia­łam się nad tym i ... Czytaj dalej »

Scroll To Top