Home / Tag Archives: Skierniewice (page 3)

Archiwa: Skierniewice

Feed Subscription

Daniel Stępień: nareszcie o Unii mówią nie tylko politycy!

- Uważam, że pomysł z konkursem, by zebrać opinie od obywateli na temat poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej, to był strzał w dziesiątkę! W końcu będą mieć coś do powiedzenia zwykli ludzie, którzy tworzą zarówno Polskę, jak i Unię Europejską, a nie tylko "wyższe sfery polityków" - pisze Daniel Stępień. Czytaj dalej »

Finaliści Skrzydlewska Cup 2013 już w komplecie!

Dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 ze Skier­nie­wic w kate­go­rii klas IV – VI oraz dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 z ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na bezpłatne szkolenie w Skierniewicach

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ser­decz­nie zapra­sza bez­ro­botne kobiety ze Skier­nie­wic i oko­lic na bez­płatne szko­le­nie „Przed­się­bior­czość kobiet 45 ... Czytaj dalej »

Seniorzy maszerowali w Skierniewicach - 01.10.2012 r.

Czytaj dalej »

ITS Skierniewice pisze o sukcesie młodych piłkarzy

ITS Skier­nie­wice pisze o suk­ce­sach mło­dych pił­ka­rzy ze Skier­nie­wic w Tur­nieju Pił­kar­skim Skrzy­dlew­ska Cup 2012.         12 lipca 2012 Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup przegrał z… deszczem

Nie odbyły się zapla­no­wane na dziś mecze eli­mi­na­cyjne Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2012 w Skier­nie­wi­cach. Mło­dzi zawod­nicy sta­wili się na ... Czytaj dalej »

II Powiatowy Bieg na Unijno-Ekologiczną Orientację

W Skier­nie­wi­cach odbył się II Powia­towy Bieg na Unijno-Ekologiczną Orien­ta­cję. W impre­zie, któ­rej patro­no­wały Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego i ... Czytaj dalej »

Kobiety ze Skierniewic przeszkolone

W Skier­nie­wi­cach odbyły się warsz­taty „Przed­się­bior­czość kobiet 45+”, adre­so­wane do kobiet bez pracy, które myślą o zało­że­niu wła­snej firmy. Było ... Czytaj dalej »

Szkolenie dla kobiet w Skierniewicach

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego roz­po­częła kolejny cykl szko­leń dla kobiet z woje­wódz­twa łódz­kiego. Tym razem będą to spo­tka­nia ... Czytaj dalej »

Szkolenie dla kobiet w zakresie rozwijania działalności gospodarczej ze środków UE

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wspól­nie z Dorotą Rut­kow­ską poseł na Sejm RP orga­ni­zuje spo­tka­nie infor­ma­cyjne w zakre­sie ini­cjo­wa­nia ... Czytaj dalej »

Otwarcie Biura Poselskiego w Skierniewicach

W dniu dzi­siej­szym w Skier­nie­wi­cach, została otwarta kolejna filia biura posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej. Biuro fun­cjo­no­wać będzie jako główne biuro posel­skie ... Czytaj dalej »

Scroll To Top