Home / Tag Archives: Skrzydlewska Cup (page 5)

Archiwa: Skrzydlewska Cup

Feed Subscription

NaszeMiasto.pl: drużyny ze Skierniewic grają dalej w Skrzydlewska Cup

- Na Orliku przy Szkole Pod­sta­wo­wej nr 2 w Skier­nie­wi­cach odbyły się eli­mi­na­cje dru­giej edy­cji tur­nieju pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup. - ... Czytaj dalej »

Szkoła Podstawowa z Krobanowa awansowała w Skrzydlewska Cup 2013

Tro­chę słońca i tro­chę desz­czu, dużo emo­cji, nie­spo­dzie­wane roz­strzy­gnię­cia, a n a zakoń­cze­nie medale i puchary ufun­do­wane przez Hen­ryka Sta­niu­chę, ... Czytaj dalej »

Łódzkie SP 202 i SP 35 wygrały swoje eliminacje Skrzydlewska Cup 2013

Na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 81 oraz dzień póź­niej na obiek­cie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 35 w Łodzi swoje eli­mi­na­cje Tur­nieju ... Czytaj dalej »

Pierwsza niespodzianka w Skrzydlewska Cup 2013

Prze­ni­kliwy chłód i chwi­lami mżawka – w takich warun­kach zawod­nicy ze Skier­nie­wic i powiatu skier­nie­wic­kiego wal­czyli o awans do ćwierć­fi­nału ... Czytaj dalej »

Mecze na Orlikach SP 12 i 26 LO - 21 i 22.05.2013 r.

Czytaj dalej »

Radomsko.naszemiasto.pl relacjonuje eliminacje turnieju Skrzydlewska Cup 2013

Ser­wis radomsko.naszemiasto.pl rela­cjo­nuje eli­mi­na­cje powia­towe Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013, które roz­gry­wane były na Orliku w Radom­sku. Pomy­sło­dawcą i orga­ni­za­to­rem ... Czytaj dalej »

Eliminacje Skrzydlewska Cup w Radomsku dla „Czwórki”

Dwie dru­żyny Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 z Radom­ska wygrały eli­mi­na­cje Skrzy­dlew­ska Cup powiatu radomsz­czań­skiego. Radomsz­czań­ska „Czwórka” trium­fo­wała w kate­go­rii klas ... Czytaj dalej »

Eliminacje Skrzydlewska Cup 2013 na Orliku SP 64 w Łodzi - 14 maja 2013 roku

Czytaj dalej »

W eliminacjach Skrzydlewska Cup 2013 nadal wygrywają faworyci

Aż 16 spo­tkań eli­mi­na­cyj­nych w Tur­nieju Pił­kar­skim Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roze­grały dru­żyny z powiatu pod­dę­bic­kiego. Awans do ćwierć­fi­na­łów wywal­czyli repre­zen­tanci ... Czytaj dalej »

Inauguracja Skrzydlewska Cup w Łodzi i Bełchatowie

Eli­mi­na­cje Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­po­czy­nają się w ponie­dzia­łek na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 w Łodzi oraz w ... Czytaj dalej »

Już 64 drużyny chcą grać w Skrzydlewska Cup 2013

Jesz­cze dwa dni czyli do piątku 26 kwiet­nia, do godz. 17 przyj­mu­jemy zgło­sze­nie szkol­nych dru­żyn do Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup ... Czytaj dalej »

Czekając na pierwszy mecz Skrzydlewska Cup 2013

Lista star­towa Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 powoli się zapeł­nia. Szkoła Pod­sta­wowa nr 204 w Łodzi przy­słała zgło­sze­nia dwóch swo­ich ... Czytaj dalej »

Scroll To Top