Home / Tag Archives: Skrzydlewska Łódź (page 2)

Archiwa: Skrzydlewska Łódź

Feed Subscription

O seksualizacji dziewczynek w konkursie “Jestem szefową”

Dobiegła końca IV edycja konkursu organizowanego przez Agnieszkę Kozłowską- Rajewicz, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W uroczystej gali w KPRM uczestniczyli m.in. minister zdrowia Bartłomiej Arłukowicz oraz Joanna Berdzik podsekretarz satnu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Upominki dla wszystkich 20 finalistek wręczyła Karolina Malczyk-Rokicińska - pełnomocniczka Prezydent Miasta st. Warszawy ds. Równego Traktowania. Byli również obecni posłowie: Magdalena Kochan, Adam Szejnfeld, oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukaciejewska. Wśród wielu wyróżnionych znalazła się Magdalena Szankowska uczennica LO im. Adama Mickiewicza w Górze, której nagrodę rzeczową od poseł Skrzydlewskiej wręczył Tomasz Dominiak. Czytaj dalej »

21 czerwca finały Skrzydlewska Cup 2013 - przypomina lubiepo.pl

- Dwie szkolne repre­zen­ta­cje ze Skier­nie­wic oraz dwie z Łodzi zagrają w finale Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - donosi ... Czytaj dalej »

Finały Skrzydlewska Cup 2013 już 21 czerwca

21 czerwca o godz. 10 na Orliku SP 114 przy ul. Milionowej w Łodzi rozegramy mecze finałowe Skrzydlewska Cup 2013. W kategorii klas I – III o złoty medal zagrają SP 9 Skierniewice z SP 205 z Łodzi, a w kategorii klas IV – VI SP 55 Łódź z SP 2 Skierniewice. Czytaj dalej »

Kolejny dzień rozgrywek Skrzydlewska Cup 2013. Zobacz zdjęcia

Zdjęcia z rozgrywek ćwierćfinałowych i półfinałowych Skrzydlewska Cup 2013 Czytaj dalej »

Łódzkie SP 202 i SP 35 wygrały swoje eliminacje Skrzydlewska Cup 2013

Na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 81 oraz dzień póź­niej na obiek­cie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 35 w Łodzi swoje eli­mi­na­cje Tur­nieju ... Czytaj dalej »

W czerwcu Łódź będzie miała Kartę Dużej Rodziny

Pra­wie pięć tysięcy łódz­kich rodzin z co naj­mniej troj­giem dzieci będzie mogło sko­rzy­stać z sys­temu ulg m.in. na prze­jazdy komu­ni­ka­cją ... Czytaj dalej »

Eliminacje Skrzydlewska Cup w Radomsku dla „Czwórki”

Dwie dru­żyny Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 z Radom­ska wygrały eli­mi­na­cje Skrzy­dlew­ska Cup powiatu radomsz­czań­skiego. Radomsz­czań­ska „Czwórka” trium­fo­wała w kate­go­rii klas ... Czytaj dalej »

Biznesowa Liga Pomocy w Aleksandrowie Łódzkim

W sie­dzi­bie MOSiR w Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbyła się kon­fe­ren­cja pra­sowa poprze­dza­jąca I edy­cję meczu cha­ry­ta­tyw­nego “Biz­ne­sowa Liga Pomocy”, w któ­rej ... Czytaj dalej »

Poseł Skrzydlewska na Dniach Europy i Paradzie Schumana w Warszawie

Z oka­zji Dnia Europy, na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu w War­sza­wie, wyro­sło mia­steczko Schu­mana. Swoje sto­isko infor­ma­cyjne wysta­wił w nim mię­dzy innymi ... Czytaj dalej »

Święto łódzkich strażaków

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wzięła udział w uro­czy­stych obcho­dach Dnia Stra­żaka w Łodzi, które odbyły się w sie­dzi­bie ... Czytaj dalej »

Konferencja poświęcona odnawialnym źródłom energii pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego i  Witold Stę­pień, mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego są patro­nami kon­fe­ren­cji pt. „Sło­neczna ener­gia dla regionu ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska gościem Koła Europejskiego w SP nr 172

Na zapro­sze­nie opie­ku­nów i człon­ków Szkol­nego Koła Euro­pej­skiego, Joanna Skrzy­dlew­ska gościła w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 172. Spo­tkała się z uczniami ... Czytaj dalej »

Scroll To Top