Home / Tag Archives: Sport (page 2)

Archiwa: Sport

Feed Subscription

21 czerwca finały Skrzydlewska Cup 2013 - przypomina lubiepo.pl

- Dwie szkolne repre­zen­ta­cje ze Skier­nie­wic oraz dwie z Łodzi zagrają w finale Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - donosi ... Czytaj dalej »

Finały Skrzydlewska Cup 2013 już 21 czerwca

21 czerwca o godz. 10 na Orliku SP 114 przy ul. Milionowej w Łodzi rozegramy mecze finałowe Skrzydlewska Cup 2013. W kategorii klas I – III o złoty medal zagrają SP 9 Skierniewice z SP 205 z Łodzi, a w kategorii klas IV – VI SP 55 Łódź z SP 2 Skierniewice. Czytaj dalej »

Kolejny dzień rozgrywek Skrzydlewska Cup 2013. Zobacz zdjęcia

Zdjęcia z rozgrywek ćwierćfinałowych i półfinałowych Skrzydlewska Cup 2013 Czytaj dalej »

Priorytety prezydencji irlandzkiej w zakresie sportu i nauczania młodzieży

Pod­czas dzi­siej­szego posie­dze­nia Komi­sji Kul­tury i Edu­ka­cji prze­ana­li­zo­wano prio­ry­tety pre­zy­den­cji irlandz­kiej w zakre­sie sportu i naucza­nia mło­dzieży. Mini­ster Sztuki, Dzie­dzic­twa ... Czytaj dalej »

Sport.pl o prezentacji koszykarek Widzewa

Ser­wis Sport.pl pre­zen­tuje bogatą gale­rię zdjęć z pre­zen­ta­cji zespołu koszy­ka­rek Widzewa przed nowym sezonem. Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w kon­fe­ren­cji pra­so­wej ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki” - na mecz bezpłatnie

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” zapra­sza na ostatni mecz sezonu żuż­lo­wego w Łodzi. Decy­zją Joanny Skrzy­dlew­skiej, hono­ro­wego pre­zesa KŻ Orzeł Łódź, kobiety ... Czytaj dalej »

ITS Skierniewice pisze o sukcesie młodych piłkarzy

ITS Skier­nie­wice pisze o suk­ce­sach mło­dych pił­ka­rzy ze Skier­nie­wic w Tur­nieju Pił­kar­skim Skrzy­dlew­ska Cup 2012.         12 lipca 2012 Czytaj dalej »

Turniej Piłki Nożnej OSP z Gminy Zgierz

8 lipca odbył się Tur­niej Piłki Noż­nej OSP z Gminy Zgierz połą­czony z Pik­ni­kiem Rodzin­nym w Bia­łej. Hono­rowy patro­nat nad ... Czytaj dalej »

Tak strzelali gole w Skrzydlewska Cup 2012

Czytaj dalej »

Tak pracowali sędziowie na Skrzydlewska Cup 2012

Czytaj dalej »

TVP o finale Skrzydlewska Cup 2012

- Puchary, medale i nagrody rze­czowe cze­kały na naj­lep­sze dru­żyny pił­kar­skiego tur­nieju Skrzy­dlew­ska Cup. Na orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej Nr 35 ... Czytaj dalej »

SP 9 Skierniewice i SP 55 Łódź wygrały Skrzydlewska Cup 2012

Repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 9 ze Skier­nie­wic w kate­go­rii klas I – III i Skrzy­dlate Piątki czyli dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top