Home / Tag Archives: Sport (page 3)

Archiwa: Sport

Feed Subscription

Poseł Skrzydlewska na otwarciu ośrodka sportowego

W dniu wczo­raj­szym Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w uro­czy­sto­ści otwar­cia i poświę­ce­nia ośrodka spor­to­wego przy Kato­lic­kim Gim­na­zjum ... Czytaj dalej »

Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu

Pod­czas posie­dze­nia Komi­sji Kul­tury i Edu­ka­cji odbyła się pierw­sza wymiana poglą­dów na temat roz­wi­ja­nia euro­pej­skiego wymiaru sportu. W trak­cie debaty ... Czytaj dalej »

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”

Rozlosowaliśmy grupy ćwierćfinałowe Skrzydlewska Cup 2014

Orzeł pod nowymi skrzydłami. Łódzki klub ma nowe władze

Klub stał na skraju ban­kruc­twa, ale uzna­łam, że w Łodzi jest zapo­trze­bo­wa­nie na żużel ? powie­działa nam Joanna Skrzy­dlew­ska ? ... Czytaj dalej »

Scroll To Top