Home / Tag Archives: Spotkanie wigilijne

Archiwa: Spotkanie wigilijne

Feed Subscription

Wigilijnie, w gronie tych, którzy nas chronią na co dzień

Przed­sta­wi­ciele służb mun­du­ro­wych: poli­cjanci, stra­żacy, funk­cjo­na­riu­sze straży gra­nicz­nej, izby cel­nej, inspek­cji trans­portu dro­go­wego i leśnicy, podzie­lili się opłat­kiem pod­czas wigi­lij­nego ... Czytaj dalej »

Spotkanie wigilijne Miedzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej

Dziś w Pol­sko – Ame­ry­kań­skim Ośrodku Kształ­ce­nia Zawo­do­wego w Łodzi odbyło się spo­tka­nie wigi­lijne zor­ga­ni­zo­wane przez Mię­dzy­re­gio­nalną Sek­cję Oświaty i ... Czytaj dalej »

Opłatek z łódzkimi strażakami

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, uczest­ni­czyła w dorocz­nym spo­tka­niu opłat­ko­wym łódz­kich stra­ża­ków, na które została zapro­szona przez st. bryg. ... Czytaj dalej »

Scroll To Top