Home / Tag Archives: Strasbourg

Archiwa: Strasbourg

Feed Subscription

Grecka prezydencja nadziei w Unii Europejskiej

1 stycz­nia Gre­cja objęła rota­cyjne prze­wod­nic­two w Radzie Unii Euro­pej­skiej. Prze­jęła je od Litwy, a w lipcu 2014 - prze­każe ... Czytaj dalej »

Budżet Unii Europejskiej to 1 proc. PKB krajów członkowskich. A ma ogromne znaczenie

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął nie­dawno pro­jekt budżetu na lata 2014-2020, zapew­nia­jąc dofi­nan­so­wa­nie naro­do­wych budże­tów w wyso­ko­ści 960 milio­nów euro na naj­bliż­sze ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 18 – 21 listopada 2013r.

Naj­bliż­sza sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 18 – 21 listopada.  Pro­jekt porządku dzien­nego sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu 18 - ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski uchwalił stanowisko w sprawie budżetu Unii na 2014 rok

Kwoty w wydat­kach na bada­nia oraz zatrud­nie­nie na rok 2014 obcięte przez Radę, zostały przy­wró­cone przez euro­de­pu­to­wa­nych pod­czas gło­so­wa­nia na ... Czytaj dalej »

Strasbourg 21 – 24 października 2013 r. kolejna sesja PE

Kolejna sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 21 – 24 października. To już druga sesja w tym mie­siącu. ... Czytaj dalej »

21 - 24 października 2013 r. - Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Październikowa sesja w Strasbourgu

Naj­bliż­sza sesja PE odbę­dzie się w Stras­bo­urgu w dniach 7-10 paź­dzier­nika. Pierw­szego dnia posło­wie będą roz­ma­wiać mię­dzy innymi na temat ... Czytaj dalej »

7 - 10 października 2013 r. - Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Parlament Europejski przyjął raport Joanny Skrzydlewskiej o bezrobociu wśród młodzieży

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dziś raport Joanny Skrzy­dlew­skiej, euro­po­słanki PO, w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród mło­dych ludzi. Główne postu­laty tego doku­mentu ... Czytaj dalej »

Trening z Michałem Probierzem dla zwycięzców Skrzydlewska Cup 2013 [Zdjęcia]

9 wrze­śnia 2013 O TRENINGU PRZECZYTASZ : TUTAJ Czytaj dalej »

Być obywatelem Europy jest trendy - pisze Adriana Sztranek

- Ciężko mi uwierzyć, że od wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło już 9 lat. To prawie połowa mojego życia, a zarazem najwyższy czas, aby odpowiedzieć na pytanie czy czuję się obywatelką Europy. Zdecydowanie tak! - pisze Adriana Sztranek w naszej debacie Europejski Rok Obywateli. - Bez wahania mogę powiedzieć o sobie tak powiedzieć, bo przecież decyzje podejmowane przez Unię Europejską są obecne w moim życiu, ale także i mieszkańców pozostałych państw członkowskich. Czytaj dalej »

Czy basen zbudowany bez unijnej pomocy byłby płytszy - pyta Dawid Matyasik

- Czy jestem oby­wa­te­lem Europy? Bar­dzo ciężko jest odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, zwłasz­cza oso­bie w moim wieku, która dopiero zaczyna ... Czytaj dalej »

Scroll To Top