Home / Tag Archives: Strasbourg (page 4)

Archiwa: Strasbourg

Feed Subscription

Gimnazjaliści z Wróblewa mieli mnóstwo pytań

Gimnazjalistów ciekawiło ile czasu poseł Skrzydlewska spędza w Polsce a ile w Brukseli, co zamierza robić po zakończeniu kolejnej kadencji w PE, czy przewodniczący PE Martin Schulz różni się od byłego już przewodniczącego PE Jerzego Buzka i co należy robić, żeby znaleźć pracę w jednej z instytucji unijnych. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie byli naprawdę przygotowani do lekcji i popisali się ogromną wiedzą, co na pewno wróży karierę. Być może właśnie w Brukseli. Czytaj dalej »

Goście Joanny Skrzydlewskiej z wizytą w Brukseli i Brugii

Wizyta w Parlamencie Europejskim rozpoczęła się prelekcją, podczas której uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat roli i pracy tej najważniejszej i jedynej wybieranej w powszechnych wyborach unijnej instytucji. Następnie grupa udała się do Parlamentarium, gdzie zapoznała się między innymi z historią integracji europejskiej. Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na Dniach Aleksandrowa Łódzkiego

W miniony week­end odbyły się Dni Alek­san­drowa Łódz­kiego. W impre­zie wzięła rów­nież udział Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która ... Czytaj dalej »

O seksualizacji dziewczynek w konkursie “Jestem szefową”

Dobiegła końca IV edycja konkursu organizowanego przez Agnieszkę Kozłowską- Rajewicz, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W uroczystej gali w KPRM uczestniczyli m.in. minister zdrowia Bartłomiej Arłukowicz oraz Joanna Berdzik podsekretarz satnu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Upominki dla wszystkich 20 finalistek wręczyła Karolina Malczyk-Rokicińska - pełnomocniczka Prezydent Miasta st. Warszawy ds. Równego Traktowania. Byli również obecni posłowie: Magdalena Kochan, Adam Szejnfeld, oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukaciejewska. Wśród wielu wyróżnionych znalazła się Magdalena Szankowska uczennica LO im. Adama Mickiewicza w Górze, której nagrodę rzeczową od poseł Skrzydlewskiej wręczył Tomasz Dominiak. Czytaj dalej »

Zdjęcia z eurolekcji w Pęczniewie

Czy­taj: Euro­lek­cje w gim­na­zjum w Pęczniewie 20 czerwca 2013 Czytaj dalej »

Wszystko o czerwcowej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

  Pod­czas czerw­co­wej sesji ple­nar­nej, Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął zapisy doty­czące stwo­rze­nia Wspól­nego Euro­pej­skiego Sys­temu Azy­lo­wego oraz poparł przy­zna­nie 3,5 mld ... Czytaj dalej »

Poseł Skrzydlewska o prawach kobiet w krajach bałkańskich

Dzięki roz­pa­try­wa­nemu teraz spra­woz­da­niu o pra­wach kobiet w kra­jach bał­kań­skich sta­ra­ją­cych się o przy­stą­pie­nie do Unii Euro­pej­skiej, możemy wyraź­nie wyar­ty­ku­ło­wać ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 15 – 18 kwietnia 2013r

Pod­czas kwiet­nio­wej sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu, która roz­pocz­nie się 15 i potrwa do 18 kwiet­nia 2013 roku odbędą się debaty, ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 4 – 7 lutego 2013 roku

Druga w tym roku sesja ple­narna Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 4 – 7 lutego. Pod­czas pierw­szego ... Czytaj dalej »

Co Irlandczycy chcą osiągnąć podczas swej prezydencji w UE

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim w Stras­burgu odbyła się pre­zen­ta­cja pro­gramu irlandz­kiej pre­zy­den­cji. Pre­mier Irlan­dii, Kenny Enda zapo­wie­dział, że kraj, który po ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie gwarancji pracy dla młodzieży

Zapro­po­no­wane przez Komi­sję Euro­pej­ską zale­ce­nie Rady w spra­wie gwa­ran­cji dla mło­dzieży sta­no­wić będzie pozy­tywny impuls poli­tyczny dla dzia­łań rzą­dów państw ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 10 – 13 grudnia 2012 r

Ostat­nia w tym roku sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 10 – 13 grud­nia. Pierw­szego dnia poru­szone zostaną ... Czytaj dalej »

Scroll To Top