Home / Tag Archives: Strasbourg (page 5)

Archiwa: Strasbourg

Feed Subscription

Przed sesją PE: Strasbourg 19 – 22 listopada 2011 r.

Listo­pa­dowa sesja w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 19 – 22 listo­pada, a roz­pocz­nie się od dwóch debat. Pierw­sza doty­czyć ... Czytaj dalej »

Laureaci Nagrody im. Andrieja Sacharowa wyłonieni

Prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego Mar­tin Schulz oraz przed­sta­wi­ciele grup poli­tycz­nych wyło­nili lau­re­atów Nagrody im. Sacha­rowa. W roku 2012 nagrodę tą zdo­była ... Czytaj dalej »

2013 - Europejski Rok Obywateli. Znasz swoje prawa?

Par­la­ment Euro­pej­ski ogło­sił rok 2013 Euro­pej­skim Rokiem Oby­wa­teli. Według euro­de­pu­to­wa­nych przy­czyni się to do wzro­stu świa­do­mo­ści oby­wa­teli w zakre­sie przy­słu­gu­ją­cych ... Czytaj dalej »

Przed pierwszą, powakacyjną sesją Parlamentu: 10 – 13 września 2012 r.

Pierw­sza po waka­cyj­nej prze­rwie sesja ple­narna Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu roz­pocz­nie się 10 wrze­śnia od debat doty­czą­cych nor­ma­li­za­cji euro­pej­skiej, nad­zoru ... Czytaj dalej »

II Powiatowy Bieg na Unijno-Ekologiczną Orientację

W Skier­nie­wi­cach odbył się II Powia­towy Bieg na Unijno-Ekologiczną Orien­ta­cję. W impre­zie, któ­rej patro­no­wały Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego i ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 14 - 17 listopada 2011 r

Listo­pa­dowa sesja w Stras­bo­urgu roz­pocz­nie się od dwóch debat. Pierw­sza doty­czyć będzie jed­no­li­tego euro­pej­skiego obszaru kole­jo­wego, nato­miast druga poświę­cona zosta­nie ... Czytaj dalej »

Głos Joanny Skrzydlewskiej w sprawie aktualnej sytuacji odnoszącej się do dyrektywy dotyczącej urlopu macierzyńskiego

  Panie Prze­wod­ni­czący! Panie Ministrze! Dziś po raz kolejny wra­camy do tematu urlo­pów macie­rzyń­skich. Myślę, że na kwe­stię urlo­pów macie­rzyń­skich ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 24 – 27 października 2011 r

Paź­dzier­ni­kowa sesja ple­narna w Stras­bo­urgu roz­pocz­nie się debatą doty­czącą mobil­no­ści i inte­gra­cji osób nie­peł­no­spraw­nych. Posło­wie poroz­ma­wiają także mię­dzy innymi o ... Czytaj dalej »

Debata na temat stanu Unii Europejskiej

W dniu 28 wrze­śnia na sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu miała miej­sce prio­ry­te­towa debata na temat stanu Unii, pod­czas ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 12 – 15 wrzesnia 2011 roku

Waż­nym punk­tem powa­ka­cyj­nej, wrze­śnio­wej sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu będzie wystą­pie­nie Bro­ni­sława Komo­row­skiego pre­zy­denta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, które zwią­zane będzie nie­wąt­pli­wie z ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 6 – 9 czerwca 2011 roku

Zarzą­dza­nie gospo­dar­cze, a w tym m.in. nad­zór budże­towy w stre­fie euro oraz zabu­rze­nia rów­no­wagi makro­eko­no­micz­nej i ich kory­go­wa­nie  - to ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 9 – 12 maja 2011 r.

Majowa sesja Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 9 – 12 maja. Pierw­szego dnia posło­wie poroz­ma­wiają mię­dzy innymi ... Czytaj dalej »

Scroll To Top