Home / Tag Archives: szkolenie

Archiwa: szkolenie

Feed Subscription

Jak skutecznie spełniać marzenia?

- Aby sku­tecz­nie speł­niać marze­nia należy wyzna­czyć kon­kretne cele i osią­gać je poprzez reali­za­cję zadań pro­wa­dzą­cych do nich. Ważne, aby ... Czytaj dalej »

Cele, motywacja, efekt! Warto było przyjść na szkolenie w Skierniewicach! [Zdjęcia]

Jak reali­zo­wać zało­żone cele? Jak moty­wo­wać się do dzia­ła­nia? I jak speł­niać marze­nia? - odpo­wie­dzi na takie pyta­nia szu­kali miesz­kańcy ... Czytaj dalej »

Warsztaty w Rzeczycy [Zdjęcia]

W Rze­czycy odbyły się warsz­taty szko­le­niowe, słu­żące pogłę­bia­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych. Ich orga­ni­za­to­rem była Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Europejskiego. Uczest­nicy ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprosiła na warsztaty szkoleniowe mieszkańców Inowłodza

Kolejne z cyklu warsz­taty szko­le­niowe orga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, słu­żące pogłę­bia­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych, tym razem odbyły ... Czytaj dalej »

Szkolenia dla kandydatów do pracy w Brukseli. Zgłoś się, brakuje Polaków!

  13 marca br. Euro­pej­ski Urząd Doboru Kadr roz­po­czyna coroczny nabór na sta­no­wi­ska admi­ni­stra­to­rów w insty­tu­cjach i agen­cjach Unii Euro­pej­skiej, ... Czytaj dalej »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapra­szamy na
BEZPŁATNE SZKOLENIA
Dozent steht an der Tafel im BWL-Seminar an der Uni

Joanna Skrzydlewska zaprasza na kolejne szkolenie

Moc pozy­tyw­nego myśle­nia, sku­teczna moty­wa­cja do dzia­ła­nia, nagrody za naj­drob­niej­sze zwy­cię­stwa nad wła­sną sła­bo­ścią – to tylko wybrane ele­menty bez­płat­nego ... Czytaj dalej »

Szkolenie dla kandydatów do pracy w Unii Europejskiej

Insty­tut Euro­pej­ski w Łodzi, w ramach współ­pracy z Mini­ster­stwem Spraw Zagra­nicz­nych RP, orga­ni­zuje szko­le­nie dla osób zain­te­re­so­wa­nych kon­kur­sami ESPO, czyli ... Czytaj dalej »

Kolejne, bezpłatne szkolenie dla kobiet, już 8 stycznia

8 stycz­nia o godzi­nie 17 w Brzu­sto­wie odbę­dzie się bez­płatne szko­le­nie orga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego. Szko­le­nie ... Czytaj dalej »

Łodzianki przeszkolone

W miniony pią­tek w Łodzi po raz drugi w tym roku odbyły się warsz­taty „Przed­się­bior­czość kobiet 45+”, adre­so­wane do Pań, ... Czytaj dalej »

Przedsiębiorcze łodzianki przeszkolone

35 przed­się­bior­czych łodzia­nek wzięło udział w bez­płat­nym szko­le­niu, które w sobotę w Łodzi odbyło się w sie­dzi­bie Insty­tutu Euro­pej­skiego. Były ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na bezpłatne szkolenie w Skierniewicach

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ser­decz­nie zapra­sza bez­ro­botne kobiety ze Skier­nie­wic i oko­lic na bez­płatne szko­le­nie „Przed­się­bior­czość kobiet 45 ... Czytaj dalej »

Scroll To Top