Home / Tag Archives: szkolenie (page 2)

Archiwa: szkolenie

Feed Subscription

Przedsiębiorcze kobiety z Radomska przeszkolone

Szko­le­nie „Przed­się­bior­czość kobiet 45+”, które odbyło się 1 grud­nia, w Radom­sku roz­po­częło cykl bez­płat­nych warsz­ta­tów, orga­ni­zo­wa­nych przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł ... Czytaj dalej »

W Radiu Ziemii Wieluńskiej o szkoleniu dla kobiet 45+

Infor­ma­cja na temat szko­le­nia współ­or­ga­ni­zo­wa­nego przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Wieluniu. http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=3771     8 listo­pada 2012 roku Czytaj dalej »

Nasz.Wielun.pl napisał o szkoleniu współorganizowanym przez Joannę Skrzydlewską

Dla kobiet w wieku 45 lat i wię­cej prze­zna­czone jest szko­le­nie, które odbę­dzie się w Wie­lu­niu 8 grud­nia 2012 r. ... Czytaj dalej »

LubiePO.pl: Skrzydlewska i Tomczyk: Z myślą o kobietach

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego oraz Cezary Tom­czyk, poseł na Sejm RP zapra­szają na bez­płatne warsz­taty „Przed­się­bior­czość kobiet 45+”. ... Czytaj dalej »

Panie z Piotrkowa przeszkolone

Już po raz czwarty Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego zor­ga­ni­zo­wała bez­płatne warsz­taty „Przed­się­bior­czość Kobiet 45+”. Tym razem szansę na ... Czytaj dalej »

ePiotrków.pl o szkoleniu “Przedsiębiorczość kobiet 45+”

    “W cza­sie szko­le­nia można było uzy­skać infor­ma­cje, w jaki spo­sób otwo­rzyć i pro­wa­dzić wła­sną firmę, jak przy­go­to­wać biz­ne­splan ... Czytaj dalej »

Szkolenie dla kobiet w Łodzi

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego  w minioną sobotę zor­ga­ni­zo­wała kolejne spo­tka­nie infor­ma­cyjne dla kobiet z Łodzi i woje­wódz­twa. Tema­tem ... Czytaj dalej »

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w Zgierzu

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wspól­nie z Agnieszką Hanaj­czyk poseł na Sejm RP orga­ni­zuje spo­tka­nie infor­ma­cyjne w zakre­sie ini­cjo­wa­nia ... Czytaj dalej »

Szkolenie dla kobiet w Skierniewicach

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego roz­po­częła kolejny cykl szko­leń dla kobiet z woje­wódz­twa łódz­kiego. Tym razem będą to spo­tka­nia ... Czytaj dalej »

Scroll To Top