Home / Tag Archives: turniej Skrzydklewska Cup (page 2)

Archiwa: turniej Skrzydklewska Cup

Feed Subscription

67 goli w Skrzydlewska Cup w Radomsku

Aż 67 goli w 15 spo­tka­niach i awans Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w kate­go­rii klas I – III oraz IV ... Czytaj dalej »

Turniej Skrzydlewska Cup zawitał do Rokicin

Gorąca her­bata z cytryną i sokiem mali­no­wym, cie­płe koce dla rezer­wo­wych i doping rodzi­ców mło­dych zawod­ni­ków towa­rzy­szyły rywa­li­za­cji pod­czas kolej­nej ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 w Czechach…

.… ale na razie w tych nie­da­leko Zduń­skiej Woli, a nie u naszych połu­dnio­wych sąsia­dów. Na Orliku tam­tej­szej Szkoły Pod­sta­wo­wej ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 zawitał do Wielunia

Po raz pierw­szy Tur­niej Pił­kar­ski Skrzy­dlew­ska Cup zawi­tał do Wie­lu­nia, gdzie roze­gra­li­śmy kolejne eli­mi­na­cje. W kate­go­rii klas I – III ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 w trzech miastach

Na Orli­kach w Łodzi, Alek­san­dro­wie Łódz­kim oraz w Cze­chach za Zduń­ską Wolą rywa­li­zo­wały dziś dru­żyny wal­czące o ćwierć finał Tur­nieju ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 już bez obrońców trofeum

Tego­roczny tur­niej nie dla obroń­ców tro­feum, po repre­zen­ta­cji Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 z Łodzi – zło­tych meda­li­stach dwóch poprzed­nich edy­cji ... Czytaj dalej »

Debiutanci z Opoczna awansowali w Skrzydlewska Cup. W jakim stylu!

W Opocz­nie, na Orliku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1, trium­fo­wali gospo­da­rze i awan­so­wali do ćwierć­fi­na­łów zarówno w kate­go­rii klas I-III, jak ... Czytaj dalej »

Czy warto wspierać tomaszowski sport

W Toma­szo­wie funk­cjo­nuje co naj­mniej kil­ka­na­ście klu­bów, sto­wa­rzy­szeń i zrze­szeń spor­to­wych. Wszyst­kie lub pra­wie wszyst­kie one żyją z publicz­nych dota­cji. ... Czytaj dalej »

Pierwsza sensacja w Skrzydlewska Cup 2014

W Skrzy­dlew­ska Cup nie ma fawo­ry­tów, ale tego nikt się nie spo­dzie­wał: Skrzy­dlate Piątki” czyli dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 55 ... Czytaj dalej »

Emocje w turnieju Skrzydlewska Cup [Zdjęcia]

Na Orliku roze­grany został dziś tur­niej pił­kar­ski, który wyło­nił dwóch ćwierć­fi­na­li­stów Skrzy­dlew­ska Cup - infor­muje na swo­jej stro­nie epainfo.pl W ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014: rzuty karne w Pabianicach

Takich emo­cji nikt się nie spo­dzie­wał: dopiero seria rzu­tów kar­nych wyło­niła zwy­cięzcę pabia­nic­kich eli­mi­na­cji tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup w ... Czytaj dalej »

W Skrzydlewska Cup 2014 ważna jest przyjemność z grania

Kolejne mecze eli­mi­na­cyjne tego­rocz­nego Skrzy­dlew­ska Cup i kolejny zimny i desz­czowy dzień. Ale mło­dym pił­ka­rzom takie warunki nie prze­szka­dzają. W ... Czytaj dalej »

Scroll To Top