Home / Tag Archives: Unia Europejska

Archiwa: Unia Europejska

Feed Subscription

Grecka prezydencja nadziei w Unii Europejskiej

1 stycz­nia Gre­cja objęła rota­cyjne prze­wod­nic­two w Radzie Unii Euro­pej­skiej. Prze­jęła je od Litwy, a w lipcu 2014 - prze­każe ... Czytaj dalej »

Budżet Unii Europejskiej to 1 proc. PKB krajów członkowskich. A ma ogromne znaczenie

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął nie­dawno pro­jekt budżetu na lata 2014-2020, zapew­nia­jąc dofi­nan­so­wa­nie naro­do­wych budże­tów w wyso­ko­ści 960 milio­nów euro na naj­bliż­sze ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w XXV Liceum Ogólnokształcącym

W XXV Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym odbyła się dziś  lek­cja o histo­rii inte­gra­cji euro­pej­skiej, dzia­ła­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego  i  funk­cjo­no­wa­nia Unii Europejskiej. Mło­dzież ... Czytaj dalej »

Obywatele Unii szukają w innym kraju pracy, nie świadczeń socjalnych

  22 paź­dzier­nika, pod­czas sesji ple­nar­nej w Stras­burgu, odbyła się debata na temat korzy­ści i wyzwań, z jakimi wiąże się wol­ność ... Czytaj dalej »

Rewolucja w zatrudnianiu kobiet

Par­la­ment Euro­pej­ski opo­wiada się za 40proc. pary­te­tem kobiet w radach nad­zor­czych spółek gieł­do­wych. Zgod­nie z pro­po­zy­cją Komi­sji Euro­pej­skiej cel ten ... Czytaj dalej »

Zatrudnienie i bezrobocie wśród młodych w Unii Europejskiej

W Euro­pie coraz czę­ściej mówi się o kwe­stiach zatrud­nie­nia mło­dych ludzi. To nie­wąt­pli­wie jedna z naj­waż­niej­szych spraw, z któ­rymi w ... Czytaj dalej »

Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

Do 2020 roku liczba kobiet wśród dyrek­to­rów nie wyko­naw­czych spółek noto­wa­nych na gieł­dzie ma wzro­snąć do 40 pro­cent. Pro­po­zy­cję Komi­sji ... Czytaj dalej »

17 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Kul­tury i Edukacji Czytaj dalej »

17 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

14 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

14 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego wspól­nego posie­dze­nia Komisji Czytaj dalej »

Unia ujednolici czas pracy pilotów

Euro­de­pu­to­wani prze­gło­so­wali zmiany, mające na celu ujed­no­li­ce­nie czasu pracy pilo­tów w kra­jach Unii Euro­pej­skiej. W ten spo­sób Par­la­ment Euro­pej­ski przy­chy­lił ... Czytaj dalej »

Scroll To Top