Home / Tag Archives: Unia Europejska (page 2)

Archiwa: Unia Europejska

Feed Subscription

10 października 2013 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

European Youth Event 2014: Pomysły na lepszą Europę

W dniach 9 – 11 maja 2014 roku, sie­dziba Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu zosta­nie otwarta dla mło­dych Euro­pej­czy­ków. Trwa­jący trzy ... Czytaj dalej »

Koniec 10-letniego sporu o polskie pielęgniarki

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dziś klu­czową dla rynku wewnętrz­nego dyrek­tywę, dzięki któ­rej uzna­wa­nie kwa­li­fi­ka­cji w Unii Euro­pej­skiej, sta­nie się prost­sze i ... Czytaj dalej »

O moim raporcie w sprawie pracy dla młodych [Wideo]

Joanna Skrzy­dlew­ska jest autorką raportu w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród osób mło­dych, doku­ment został w minio­nym tygo­dniu na sesji ple­nar­nej ... Czytaj dalej »

Konkurs dla uczniów: „Nakręć się na wybory!”

Dla­czego wybory do Par­la­mentu Euro­pej­skiego są ważne i warto w nich uczest­ni­czyć? Jak zachę­cić Pola­ków do gło­so­wa­nia? Zapra­szamy do udziału ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski przyjął raport Joanny Skrzydlewskiej o bezrobociu wśród młodzieży

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dziś raport Joanny Skrzy­dlew­skiej, euro­po­słanki PO, w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród mło­dych ludzi. Główne postu­laty tego doku­mentu ... Czytaj dalej »

Europejski Rok Obywateli. Oto laureaci naszego konkursu

W środę 4 wrze­śnia spo­tka­li­śmy się w Łodzi z lau­re­atami naszej kon­kur­so­wej debaty “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli”. Spo­śród wyróż­nio­nych auto­rów wypo­wie­dzi ... Czytaj dalej »

Europejski Rok Obywateli. Oto laureaci naszego konkursu

W środę 4 wrze­śnia spo­tka­li­śmy się w Łodzi z lau­re­atami naszej kon­kur­so­wej debaty “Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli”. Spo­śród wyróż­nio­nych auto­rów wypo­wie­dzi ... Czytaj dalej »

Polskie Radio: Joanna Skrzydlewska o zmniejszeniu bezrobcia młodych Europejczyków

Pol­skie Radio, pisząc o prze­zna­cze­niu 6 mld euro na zwal­cza­nie bez­ro­bo­cia mło­dych Euro­pej­czy­ków cytuje m.in. poseł Joannę Skrzy­dlew­ską: – Mamy ... Czytaj dalej »

Być obywatelem Europy jest trendy - pisze Adriana Sztranek

- Ciężko mi uwierzyć, że od wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło już 9 lat. To prawie połowa mojego życia, a zarazem najwyższy czas, aby odpowiedzieć na pytanie czy czuję się obywatelką Europy. Zdecydowanie tak! - pisze Adriana Sztranek w naszej debacie Europejski Rok Obywateli. - Bez wahania mogę powiedzieć o sobie tak powiedzieć, bo przecież decyzje podejmowane przez Unię Europejską są obecne w moim życiu, ale także i mieszkańców pozostałych państw członkowskich. Czytaj dalej »

Czy basen zbudowany bez unijnej pomocy byłby płytszy - pyta Dawid Matyasik

- Czy jestem oby­wa­te­lem Europy? Bar­dzo ciężko jest odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, zwłasz­cza oso­bie w moim wieku, która dopiero zaczyna ... Czytaj dalej »

Europejka? Będę nią w przyszłości - pisze Dorota Bober

“Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy?” Jest to dość trudne dla mnie pyta­nie. Nigdy raczej nie zasta­na­wia­łam się nad tym i ... Czytaj dalej »

Scroll To Top